รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์3 (ส 22102) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

โพสต์11 มิ.ย. 2561 19:16โดยAtchariya Sarnthoi

ชื่อเรื่อง        :    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์3 (ส 22102) เรื่อง

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ผู้ศึกษา        :       นายธีรพล  เป็งมา

ปีที่ศึกษา     :       2560

 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 (ส 22102)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  2)   เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 (ส 22102)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา 3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 3(ส 22102) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 3(ส 22102)  เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มัธยมศึกษาปีที่2  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  4  ห้องเรียน  คือ ห้อง 2/1  2/8  2/9  2/10 รวมทั้งสิ้น 178 คน

               กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน

อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple   Random   Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก  จากนักเรียนทั้งหมด 4

ห้องเรียน  เป็นกลุ่มตัวอย่าง  1  ห้องเรียน ได้แก่  ม.2/10 รวมทั้งสิ้น  41  คน

            แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที(t – test for dependent sample) ค่าเฉลี่ยร้อยละ

            ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 3(ส 22102) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีประสิทธิภาพ 86.88/82.13

            ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 3(ส 22102) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 3(ส 22102) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Comments