รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โพสต์5 ก.พ. 2561 17:54โดยKru Alongkot Suttagarn


ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชุด นิทานอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ผู้รายงาน นางสาวรัตน์ชรีพร  กุมมาละ
หน่วยงาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37 (แพร่ - น่าน)
ปี พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 51 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่าน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าร้อยละ (%)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่า t-test 
                ผลการศึกษา พบว่า
                 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  86.58/83.34  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
     3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71,  S.D. = 0.47)                     
Comments