รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โพสต์11 มิ.ย. 2561 19:14โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 19:24 ]

 

 

ชื่อเรื่อง                    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s  Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผู้ศึกษา                    นางจิราวรรณ  ชุ่มวงค์                                                             

ปีการศึกษา                2560   

 

บทคัดย่อ

               การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad  เป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 52 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงห้องที่ปฏิบัติการสอน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พาราโบลา และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test Dependent)

               ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

               1.  แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.57/85.26 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80                              

               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


Comments