กฎหมายในชีวิตประจำวัน

โพสต์19 ก.ย. 2560 23:22โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 22:43 ]
                              ครูวาฑิต  บัวมีธูป             
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับครูดังนี้

 

1.            บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  

      วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.            ครูควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และเกณฑ์การให้คะแนน

ในคู่มือการใช้นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไปใช้กับนักเรียน

3.            ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคำแนะนำ การใช้บทเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนจนครบทุกกรอบ

4.            แนะนำนักเรียนให้ศึกษาสาระสำคัญ ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ตอบคำถามท้ายกรอบของบทเรียน

สำเร็จรูปด้วยตนเอง

5.            ในขณะที่นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป ครูควรให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ

ตามความเหมาะสม

6.            ครูควรเน้นนักเรียนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดูเฉลยก่อน 

มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน เป็นต้น


ดาวน์โหลดเอกสาร กฏหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์

Comments