การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์ 3 ว32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โพสต์11 ม.ค. 2560 02:46โดยadmin webadmin

ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง ของไหล 

    รายวิชา ฟิสิกส์ 32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน

    จังหวัดน่าน 

ชื่อผู้ศึกษา : นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ

ปีการศึกษา : 2559

 

       บทคัดย่อ

         ในการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะ

หาความรู้  (5E)  เรื่อง ของไหล   รายวิชาฟิสิกส์3  ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ  3) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 44 คน  ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องของไหล รายวิชา ฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าทีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows  ผลการศึกษาพบว่า

1.       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์3

ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 82.20/77.70  เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนด 75/75 

2.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล หลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5   พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.       ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล

รายวิชา ฟิสิกส์3  ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  


Comments