กฎหมายในชีวิตประจำวัน

โพสต์19 ก.ย. 2560 23:22โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 22:43 ]

                              ครูวาฑิต  บัวมีธูป             
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับครูดังนี้

 

1.            บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  

      วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.            ครูควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และเกณฑ์การให้คะแนน

ในคู่มือการใช้นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไปใช้กับนักเรียน

3.            ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคำแนะนำ การใช้บทเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนจนครบทุกกรอบ

4.            แนะนำนักเรียนให้ศึกษาสาระสำคัญ ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ตอบคำถามท้ายกรอบของบทเรียน

สำเร็จรูปด้วยตนเอง

5.            ในขณะที่นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป ครูควรให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ

ตามความเหมาะสม

6.            ครูควรเน้นนักเรียนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดูเฉลยก่อน 

มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน เป็นต้น


ดาวน์โหลดเอกสาร กฏหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102

โพสต์31 พ.ค. 2560 01:48โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 05:33 ]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 523102 เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางบุญเทียม  สมคำ

วิดีโอของ Google เอกสาร


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์4 เม.ย. 2560 21:10โดยAtchariya Sarnthoi

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางชวนพิศ  นันตา

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37


ดาวน์โหลดชุดกิจกรรม

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์31 มี.ค. 2560 03:41โดยAtchariya Sarnthoi

ชื่อเรื่อง   :   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา   : นายโชดก สีต๊ะสาร

ปีการศึกษา : 2559

2. บทคัดย่อ.docคูมือครูสําหรับประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โมเมนตัม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง โมเมนตัม

โพสต์31 มี.ค. 2560 03:16โดยAtchariya Sarnthoi


คูมือครูสําหรับประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โมเมนตัม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง โมเมนตัม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์ 3 ว32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โพสต์11 ม.ค. 2560 02:46โดยadmin webadmin

ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  เรื่อง ของไหล 

    รายวิชา ฟิสิกส์ 32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน

    จังหวัดน่าน 

ชื่อผู้ศึกษา : นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ

ปีการศึกษา : 2559

 

       บทคัดย่อ

         ในการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะ

หาความรู้  (5E)  เรื่อง ของไหล   รายวิชาฟิสิกส์3  ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ  3) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 44 คน  ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องของไหล รายวิชา ฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าทีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows  ผลการศึกษาพบว่า

1.       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์3

ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 82.20/77.70  เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนด 75/75 

2.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล หลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5   พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.       ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะความรู้ (5E) เรื่อง ของไหล

รายวิชา ฟิสิกส์3  ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  


รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่้อง พหุนาม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์23 ก.พ. 2559 22:54โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2559 23:05 ]        ชื่อเรื่อง            รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่้อง พหุนาม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        ชื่อผู้ศึกษา       นางอรอุษา  เทพอาจ
        หน่วยงาน        โรงเรียนสตรีศรีน่าน
        ปีการศึกษา      2557  

อ่านบทคัดย่อ
1-9 of 9