ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาค้าจุนโลก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เล่มที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา ในทวีปเอเชียและยุโรป

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:59โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 20:59 ]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาค้าจุนโลก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เล่มที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา ในทวีปเอเชียและยุโรป

นางมิตรทิรา กาบนันทา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์14 ก.พ. 2561 20:33โดยadmin webadmin
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  วิชาฟิสิกส์  เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดย ครูแท้  นามแก้ว  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเมือเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสาร : คลิกที่นี่

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โพสต์5 ก.พ. 2561 17:55โดยKru Alongkot Suttagarn

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ชื่อผู้ศึกษา นางจามจุรี ศรีกันทะ
หน่วยงาน  โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ จานวน 7 แผน แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที(t-test)

ผลการศึกษาพบว่า
    1. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.69/82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โพสต์5 ก.พ. 2561 17:54โดยKru Alongkot Suttagarnชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชุด นิทานอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ผู้รายงาน นางสาวรัตน์ชรีพร  กุมมาละ
หน่วยงาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37 (แพร่ - น่าน)
ปี พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 51 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่าน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าร้อยละ (%)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่า t-test 
                ผลการศึกษา พบว่า
                 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  86.58/83.34  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด  นิทานอาเซียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
     3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71,  S.D. = 0.47)                     

ครูไอยเรศ สว่างเมืองวรกุล

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:15โดยSatira Racharin

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นโดยแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์  วิชาเคมี 4 (ว 32222) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 ถ่านหิน
โดย  ครูไอยเรศ  สว่างเมืองวรกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

โพสต์19 ก.ย. 2560 23:22โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 22:43 ]

                              ครูวาฑิต  บัวมีธูป             
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับครูดังนี้

 

1.            บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  

      วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.            ครูควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และเกณฑ์การให้คะแนน

ในคู่มือการใช้นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไปใช้กับนักเรียน

3.            ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคำแนะนำ การใช้บทเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนจนครบทุกกรอบ

4.            แนะนำนักเรียนให้ศึกษาสาระสำคัญ ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ตอบคำถามท้ายกรอบของบทเรียน

สำเร็จรูปด้วยตนเอง

5.            ในขณะที่นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป ครูควรให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ

ตามความเหมาะสม

6.            ครูควรเน้นนักเรียนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดูเฉลยก่อน 

มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน เป็นต้น


ดาวน์โหลดเอกสาร กฏหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102

โพสต์31 พ.ค. 2560 01:48โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 05:33 ]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 523102 เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางบุญเทียม  สมคำ

วิดีโอของ Google เอกสาร


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์4 เม.ย. 2560 21:10โดยAtchariya Sarnthoi

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางชวนพิศ  นันตา

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37


ดาวน์โหลดชุดกิจกรรม

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์31 มี.ค. 2560 03:41โดยAtchariya Sarnthoi

ชื่อเรื่อง   :   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา   : นายโชดก สีต๊ะสาร

ปีการศึกษา : 2559

2. บทคัดย่อ.doc1-10 of 14