วิธีการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 มิ.ย. 2562 21:44โดยKru Alongkot Suttagarn   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2562 21:48 ]

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสตรีศรีน่าน


๑. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน

      ๒. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  ใน ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง  ชัดเจนและครบถ้วน

        ๓. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด คือ  วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่  ๓๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๔. ผู้ปกครองและนักเรียน   ไม่สามารถ   จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้  ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ เท่านั้น

        ๕. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน

        ๖. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ภายในเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน 

        ๗. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชำระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง  

        ๘. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้น ได้

        ๙. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ

        ๑๐. ตัวอย่าง  การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  

ใน  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน)  และ  ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร )


ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 

             ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กหญิงเรียนดี   ใจงาม

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   54321

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 )                ม. 1.1

             เลขที่  ( Ref.3) :                       1

 

ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนปกติ

              ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กชายสุนทร   สามัคคี

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   23456

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 )                ม. 1/1

             เลขที่  ( Ref.3) :                                             1


รายละเอียดไฟล์สำหรับการชำระค่าบำรุงการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Comments