ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ก.ย. 2560 00:36โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 00:37 ]

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน   จังหวัดน่าน

เรื่อง  การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

        ประจำปีการศึกษา 2560                

********************************************

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน   จะทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.30 14.30 น. 
ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสวัดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สมัครรับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตาม วัน เวลาและสถานที่  ตามรายละเอียดดังนี้

 

จำหน่ายใบสมัคร          ตั้งแต่วันที่  23   ตุลาคม  พ.ศ.  2560     ถึง  8  ธันวาคม พ.ศ.  2560

                             ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  เวลา  09.00 - 16.30 น.
                               ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                             (ชุดละ 80 บาท) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน
                              
http:// www.srinan.ac.th

ยื่นใบสมัคร                ตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2560     ถึง    วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

                             ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.    ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

                              ***กรณีพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน
                                 (ในวันสมัครให้ชำระเงิน
80 บาท พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ)                                  

สถานที่ยื่นใบสมัคร        ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนสตรีศรีน่าน    (อาคารฉลองรัตน์  ชั้น 2)

กำหนดวันสอบ            วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา  08.30 14.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน   

วิชาที่สอบ                 คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา

ประกาศผลคะแนน        วันพุธ ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2560 เวลา  12.00 น.  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน

                             หรือเว็บไซต์โรงเรียน    http:// www.srinan.ac.th

 *รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ที่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.086-4204986 อาคารฉลองรัตน์  ชั้น 2

 

                                                               

                 ประกาศ  ณ  วันที่     29    กันยายน   ..  2560

                                                                                      

   

 

                                                          (นายสมพงษ์   พิมพ์มาศ)

                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

หมายเหตุ :   สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จะได้รับเกียรติบัตร 

Comments