ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านกีฬา(กรีฑา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2561 00:05โดยAtchariya Sarnthoi
ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านวิทยาศาสตร์ 

ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านกีฬา(กรีฑา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

...........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2561  โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ

ด้านกีฬา(กรีฑา) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561 และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561

ไปแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียน

ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ได้มารายงานตัวใน วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบริหารงานวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2

          หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยความสามารถพิเศษ และฝ่ายวิชาการจะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกในลำดับถัดไป จนครบจำนวน

                             ประกาศ    วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2561

Comments