ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง ด้านกีฬาบาสเกตบอล เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์30 มี.ค. 2560 01:09โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 02:45 ]
                                            ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน
เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง  
                         ด้านกีฬาบาสเกตบอล  เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
                                       .....................................................
        ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง 
 ด้านกีฬาบาสเกตบอล  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ด้านดนตรีไทยและ
ขับร้องเพลง  ด้านกีฬาบาสเกตบอล  ในวันพฤหัสบดี ที่30 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน
จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้  ได้มา
รายงานตัวในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00  ณ ห้องบริหารวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2 
        หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
การเข้าเรียนด้วยความสามารถพิเศษ  และฝ่ายวิชาการจะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกใน
ลำดับถัดไป  จนครบจำนวน

            ประกาศ  ณ  วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560
Comments