ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 22:21โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 02:06 ]

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

                    ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560

เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ปีการศึกษา 2560 ทุกแผนการเรียน  เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

          1. ให้นักเรียนมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในวันที่ 6 เมษายน 2560

                   - เวลา 08.30 - 09.00 น.  รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

          2. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 20 เมษายน 2560

                   - เวลา 08.30-09.30 น. นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.45 น. ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

          3. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มาเรียน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 (หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชำระค่าลงทะเบียน 1,800 บาท  ในวันมอบตัว วันที่ 20  เมษายน  2560

 

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   6  เมษายน  2560


ดาวน์โหลดประกาศ


Comments