ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 00:28โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 00:30 ]

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

                    ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นแล้ว   โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2560  เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

                    1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว  เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในวันที่ 5 เมษายน 2560

                              - เวลา 08.30 - 09.00 น.  รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน

                                                           ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                              - เวลา 09.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

                    2. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2560

                              - เวลา 08.30-09.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                              - เวลา 09.45 น.  ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

                    3. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มาเรียน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน–5 พฤษภาคม 2560(หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ชำระค่าลงทะเบียน 1,800 บาท  ในวันที่  19  เมษายน  2560

                               ประกาศ    วันที่   5  เมษายน  2560Comments