ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 เม.ย. 2560 01:26โดยAtchariya Sarnthoi

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการจัดห้องเรียน และเลขประจำตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อจะได้ดำเนินการมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

          1.  ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียน

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่  19 เมษายน 2560

                   - เวลา 08.30-09.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.45 น.  ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

          2. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่าง

วันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 (หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชำระค่าลงทะเบียน ในวันมอบตัว

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   5  เมษายน  2560Comments