ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์31 ม.ค. 2560 01:48โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 02:48 ]
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                  และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

--------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ประกาศ

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดแนวทาง การรับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  120  คน  ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559

          2.  มีผลการเรียน  ดังนี้

                   2.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5

                           ไม่ต่ำกว่า 3.00

                   2.2  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

                           ประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า  3.00

                   2.3  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ

                           ประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า  3.00

2.4  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

      ประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า  3.00   

3.  ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ  2.1 - 2.4   แต่ได้รับเกียรติบัตรของการสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2559   ลำดับที่  1-291  สามารถใช้แทนคุณสมบัติ    ข้อ 2.1-2.4 ได้  หรือได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด การแข่งขันระดับภาค หรือระดับประเทศ                ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด สามารถใช้แทนคุณสมบัติ ข้อ 2.1-2.4 ได้ ทั้งนี้ ให้แนบสำเนารางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับมาพร้อมกับใบสมัครด้วย

4.  เป็นโสด

5.  มีสัญชาติไทย

          6.  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          7.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ  นิ้ว  จำนวน  2 ใบ  (สำหรับติดใบสมัคร และ ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

          2.  สำเนาผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5  จากสมุดประจำตัวนักเรียน

จำนวนการรับนักเรียน

          1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม          รับจำนวน  40  คน

          2. ห้องเรียนพิเศษวิชาการ                                                          รับจำนวน  40  คน

          3. ห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ                                          รับจำนวน  40  คน

                                                                           รวมรับจำนวนทั้งสิ้น  120  คน

 

          หมายเหตุ:  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ทั้ง 3 ห้องเรียน อยู่ในโครงการ EIS (English for Integrated Studies)

                       ภายใต้การสนับสนุนของสมาคม EIS แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชา

                       วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทยและครูชาวต่างชาติ

 

กำหนดวัน  เวลา  การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว

                   รับสมัคร                             วันที่  20 24  กุมภาพันธ์  2560

                                                          เวลา  08.30 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                                          ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   สอบคัดเลือก                         วันที่  4  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  09.00 16.30  น.            ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   ประกาศผล                          วันที่  9  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  09.00  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   รายงานตัว                           วันที่  9  มีนาคม  2560

เวลา  09.00 16.30  น.   ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   มอบตัว                               วันที่ 18  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  09.00 น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก     วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา และภาษาไทย  

                             นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องสอบ 5 รายวิชา

การประกาศผล

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พิจารณาจากคะแนน 3 วิชา คือ   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

2. ห้องเรียนพิเศษวิชาการและห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ  พิจารณาจากคะแนนรวม 5 รายวิชาที่สอบ

 

                     ประกาศ  ณ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2560--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560

-------------------------------------

 

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ตามโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  110  คน  ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559

          2.  มีผลการเรียน  ดังนี้

    2.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

(ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.2  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

                     (ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.3  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

                     (ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.4  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

                     (ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

          3.  ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ  2.1 - 2.4    สามารถนำรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันระดับภาค  หรือระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ให้แนบสำเนารางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับมาพร้อมกับใบสมัครด้วย

          4.  เป็นโสด

          5.  มีสัญชาติไทย

          6.  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          7.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

 หลักฐานการสมัคร

          1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ   นิ้ว  จำนวน  2  ใบ (สำหรับติดใบสมัคร และ ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

          2.  สำเนา ปพ.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( 5 ภาคเรียน)

 จำนวนนักเรียนที่รับ     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   รวมทั้งสิ้น  110  คน  ดังนี้

          - รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ห้อง จำนวน 30 คน

          - รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ 1 ห้อง จำนวน 40 คน

          - รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) 1 ห้อง จำนวน 40 คน

 กำหนดวัน เวลา การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัว

                   รับสมัคร                             วันที่  20 24   กุมภาพันธ์   2560

                                                          เวลา  08.30 16.30  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                                          ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   สอบคัดเลือก                         วันที่   5  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  08.30 16.30  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   ประกาศผล                          วันที่   10  มีนาคม   2560

                                                          เวลา  09.00  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รายงานตัว                           วันที่   10   มีนาคม   2560

                                                          เวลา  09.00 16.30  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   มอบตัวและลงทะเบียน              วันที่  18   มีนาคม   2560

เวลา  09.00  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

การสอบคัดเลือก

          ผู้สมัครทุกคนต้อง สอบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา และภาษาไทย 

          ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสตรีศรีน่าน และจากศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษภาคเหนือ ข้อสอบวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสตรีศรีน่าน

          การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

                    1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (หลักสูตร สสวท.)  คิดคะแนนจาก วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

                    2. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ คิดคะแนนจาก วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย

                    3. ห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ IEP (Integrated English Program) คิดคะแนนจาก   5  รายวิชา
เน้นคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษ /ความสนใจและความสามารถ(เอกสารหลักฐานที่แนบกับใบสมัคร)

                 ประกาศ  ณ วันที่   20  มกราคม  พ.ศ. 2560


Comments