แบบจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์3 พ.ย. 2562 02:27โดยKru Alongkot Suttagarn

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 แบบฟอร์มสำหรับห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มสำหรับห้องเรียนพิเศษ คลิกที่นี่


๑. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน

          . นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  ใน ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง  ชัดเจนและครบถ้วน

          ๓. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

          ๔. ผู้ปกครองและนักเรียน   ไม่สามารถ   จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้  ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ เท่านั้น

          ๕. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน

          ๖. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ภายในเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๒  ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

          ๗. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชำระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง 

          ๘. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้น ได้

          ๙. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ

         ๑๐. ตัวอย่าง  การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่ 

ใน  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน)  และ  ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร )

ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 

             ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กหญิงเรียนดี   ใจงาม

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   54321

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 )                ม. 1.1

             เลขที่  ( Ref.3) :                       1

 

ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนปกติ

 

             ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กชายสุนทร   สามัคคี

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   23456

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 )                ม. 1/1

             เลขที่  ( Ref.3) :                                             1


Comments