รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์5 ม.ค. 2560 00:55โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2560 00:57 ]

 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

---------------------------------

          ด้วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓  อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

๑.      ตำแหน่งที่รับสมัคร  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน   ๑  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     ๑) มีสัญชาติไทย

     ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๘)ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๑) ปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี

                   ๒) มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

         

๑.๒ ชื่อตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ  จำนวน   ๑  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     ๑) มีสัญชาติไทย

     ๒) เพศชาย   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๘) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

 

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                    ๑) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเวปไซต์

                   ๒) สามารถใช้โปรแกรมนำเสนอ , การตัดต่อและระบบสารสนเทศได้ดี

                   ๓) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

๑.๓ ชื่อตำแหน่ง คนสวน  จำนวน  ๑  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๗,๐๐๐  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     ๑) มีสัญชาติไทย

     ๒) เพศชาย   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๘) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๑)  มีความสามารถทางด้านการจัดและดูแลสวนเป็นอย่างดี

                   ๒) มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงและรักษางานช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                   ๓) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

        ๒.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย     พร้อมสำเนา จำนวน  ๑ ฉบับ

                     ๒.๒ ทะเบียนบ้าน   พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

                     ๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร

พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑  ฉบับ

                     ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒  รูป

                     ๒.๕ หลักฐานเอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส   พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                     ๒.๖ ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน             

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย

บริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ( เว้นวันหยุดราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     

                   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐   ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

. วิธีการคัดเลือก

          จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และการสัมภาษณ์

. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก   

                   จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่   ๑๑  มกราคม ๒๕๖๐   ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน    รายละเอียดตามตารางดังนี้

 

วัน/ เวลา

วีธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ทดสอบภาคทฤษฎี

ทดสอบภาคปฏิบัติ

๕๐

๓๐

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

สัมภาษณ์

๒๐

                

   ๗เกณฑ์การตัดสินและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก

 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมจากการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ  ๖๐  สำหรับการจัดลำดับที่จะจัดลำดับที่จากผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีคะแนนรวมจากมากไปหาน้อยหากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้มีคะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หรือหากเท่ากันอีกได้ใช้วิธการจับฉลากโดยคณะกรรมการ   

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก  การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

       (ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

       (ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

       (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

                ๘การจัดทำสัญญาจ้าง  

๘.๑   จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้ลำดับที่ ๑ ถ้ามีเหตุที่ทำให้ผู้คัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ไม่สามารถ

รับการจัดจ้างได้ ด้วยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นไปตามข้อ ๗ จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับถัดไปแทน

          ๘.๒   ผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่ทำสัญญาจ้างจะต้องทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ณ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่   ๑๒  มกราคม ๒๕๖๐ โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ

๘.๓    ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หากภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่

กำหนดตามประกาศรับสมัคร หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับการจ้างทราบล่วงหน้า

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่     ๕   มกราคม  พ.๒๕๖๐

                                                       ลงชื่อ ( นายสมาร์ท  แก้วบัวดี )

                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

Comments