ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์22 พ.ค. 2560 22:00โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 22:01 ]


  

     ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน

     เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

---------------------------------

                ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2560 บัดนี้การสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่  23 พฤษภาคม   2560

                                                    ลงชื่อ

                                                                 (นายสมาร์ท   แก้วบัวดี)   

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน


ดาวน์โหลดรายชื่อ


 

Comments