ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์11 ม.ค. 2560 19:07โดยAtchariya Sarnthoi
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ


 

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เรื่อง    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

---------------------------------

          ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่  23  ธันวาคม 2559 บัดนี้การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามลำดับที่สอบได้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ ณ วันที่  11   มกราคม 2560

 

 

                                                       

                                                      ( นายสมาร์ท  แก้วบัวดี)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

                  

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นางกชพรรณ   ปัญญาไว

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว        ในวันที่ 12  มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากไม่มารายงานตัว      ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2

นางสาวอารีรัตน์   นิจจอหอ

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นายณธรรศ    เชียงหนุ้น

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว        ในวันที่ 12  มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากไม่มารายงานตัว     ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2

นายสถิระ    ราชอินทร์

3

นายปรัชญา   สมศักดิ์

 

 

 

 

 

Comments