ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์11 ม.ค. 2560 19:07โดยAtchariya Sarnthoi

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ


 

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เรื่อง    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

---------------------------------

          ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่  23  ธันวาคม 2559 บัดนี้การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามลำดับที่สอบได้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ ณ วันที่  11   มกราคม 2560

 

 

                                                       

                                                      ( นายสมาร์ท  แก้วบัวดี)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

                  

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นางกชพรรณ   ปัญญาไว

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว        ในวันที่ 12  มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากไม่มารายงานตัว      ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2

นางสาวอารีรัตน์   นิจจอหอ

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นายณธรรศ    เชียงหนุ้น

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว        ในวันที่ 12  มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากไม่มารายงานตัว     ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2

นายสถิระ    ราชอินทร์

3

นายปรัชญา   สมศักดิ์

 

 

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์5 ม.ค. 2560 00:55โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2560 00:57 ]

 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

---------------------------------

          ด้วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓  อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

๑.      ตำแหน่งที่รับสมัคร  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน   ๑  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     ๑) มีสัญชาติไทย

     ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๘)ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๑) ปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี

                   ๒) มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

         

๑.๒ ชื่อตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ  จำนวน   ๑  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     ๑) มีสัญชาติไทย

     ๒) เพศชาย   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๘) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

 

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                    ๑) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเวปไซต์

                   ๒) สามารถใช้โปรแกรมนำเสนอ , การตัดต่อและระบบสารสนเทศได้ดี

                   ๓) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

๑.๓ ชื่อตำแหน่ง คนสวน  จำนวน  ๑  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๗,๐๐๐  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     ๑) มีสัญชาติไทย

     ๒) เพศชาย   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๘) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๑)  มีความสามารถทางด้านการจัดและดูแลสวนเป็นอย่างดี

                   ๒) มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงและรักษางานช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                   ๓) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

        ๒.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย     พร้อมสำเนา จำนวน  ๑ ฉบับ

                     ๒.๒ ทะเบียนบ้าน   พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

                     ๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร

พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑  ฉบับ

                     ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒  รูป

                     ๒.๕ หลักฐานเอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส   พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                     ๒.๖ ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน             

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย

บริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ( เว้นวันหยุดราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     

                   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐   ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

. วิธีการคัดเลือก

          จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และการสัมภาษณ์

. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก   

                   จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่   ๑๑  มกราคม ๒๕๖๐   ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน    รายละเอียดตามตารางดังนี้

 

วัน/ เวลา

วีธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ทดสอบภาคทฤษฎี

ทดสอบภาคปฏิบัติ

๕๐

๓๐

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

สัมภาษณ์

๒๐

                

   ๗เกณฑ์การตัดสินและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก

 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมจากการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ  ๖๐  สำหรับการจัดลำดับที่จะจัดลำดับที่จากผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีคะแนนรวมจากมากไปหาน้อยหากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้มีคะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หรือหากเท่ากันอีกได้ใช้วิธการจับฉลากโดยคณะกรรมการ   

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก  การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

       (ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

       (ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

       (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

                ๘การจัดทำสัญญาจ้าง  

๘.๑   จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้ลำดับที่ ๑ ถ้ามีเหตุที่ทำให้ผู้คัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ไม่สามารถ

รับการจัดจ้างได้ ด้วยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นไปตามข้อ ๗ จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับถัดไปแทน

          ๘.๒   ผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่ทำสัญญาจ้างจะต้องทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ณ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่   ๑๒  มกราคม ๒๕๖๐ โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ

๘.๓    ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หากภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่

กำหนดตามประกาศรับสมัคร หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับการจ้างทราบล่วงหน้า

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่     ๕   มกราคม  พ.๒๕๖๐

                                                       ลงชื่อ ( นายสมาร์ท  แก้วบัวดี )

                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์29 ธ.ค. 2559 21:21โดยAtchariya Sarnthoi

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เรื่อง    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


---------------------------------

          ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่  23  ธันวาคม 2559 บัดนี้
การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามลำดับที่สอบได้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่  30   ธันวาคม 2559

 

 

                                                         

                                                      ( นายสมาร์ท  แก้วบัวดี)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

                  

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวสุภารัตน์   ปวนคำ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว        ในวันที่ 4  มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2

นางสาวเสาวรัตน์   ฝั้นกา

3

นางสาวกรณิภา   เสนนะ

4

นางสาวสุธัญญา   ไชยเรือน

5

นางสาวลภัสรดา   สิทธิสำรวย

6

นางมรกต  ทนันไชย

7

นางสาวพรพิมล   สุราช

8

นางสาวพัชราวรรณ  ปันนิตามัย

9

นางสาวอริสรา   ชัยชนะ

10

นางสาวสุดารัตน์   แก้วใส

11

นายกฤตนัย   สังสะนา

12

นางอรจรีย์   จันทร์คำ


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นายภัทรพงศ์   คำสุรันทร์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว        ในวันที่ 4  มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2

นายเอกวิทย์   ปัญญายอง

 

 


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตำแหน่งแม่บ้าน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นางสุธนี   กรมทะนา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว       ในวันที่ 4  มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

2

นางสาวละออ   สายแก้ว

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์25 ธ.ค. 2559 20:34โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2559 20:42 ]

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ด้วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5  อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.      ตำแหน่งที่รับสมัคร  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน   1  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 9,000  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     1) มีสัญชาติไทย

     2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

8)ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   1) ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า

                   2) มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

 

          1.2 ชื่อตำแหน่ง แม่บ้าน   จำนวน   1  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 6,000  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     1) มีสัญชาติไทย 

     2) เพศหญิง  มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   1) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

                  

1.3 ชื่อตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่โสตและสื่อ  จำนวน   1  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 9,000  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     1) มีสัญชาติไทย

     2) เพศชาย   มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

 

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                    1) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเวปไซต์

                   2) สามารถใช้โปรแกรมนำเสนอ , การตัดต่อและระบบสารสนเทศได้ดี

                   3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                  

1.4 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคฯ  จำนวน  1  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 9,000  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     1) มีสัญชาติไทย

     2) เพศชาย   มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

 

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                    1) มีความสามารถในการติดตั้งโปรแกรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

                   2) ซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นได้

                   3) ถ้ามีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                   4) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  

1.5 ชื่อตำแหน่ง คนสวน  จำนวน  1  อัตรา

       อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 7,000  บาท 

     คุณสมบัติทั่วไป

     1) มีสัญชาติไทย

     2) เพศชาย   มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   1)  มีความสามารถทางด้านการจัดและดูแลสวนเป็นอย่างดี

                   2) มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงและรักษางานช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                   3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   2เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

        2.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย     พร้อมสำเนา จำนวน  1 ฉบับ

                     2.2 ทะเบียนบ้าน   พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

                     2.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร

พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1  ฉบับ

                     2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  2  รูป

                     2.5 หลักฐานเอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส   พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

                     2.6 ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน             

3วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย

บริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่  26 – 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     

                   การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

5. วิธีการคัดเลือก

          จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และการสัมภาษณ์

6. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก   

                   จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่   29  ธันวาคม 2559   ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน    รายละเอียดตามตารางดังนี้

 

วัน/ เวลา

วีธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

09.00 น.  –  11.30 น.

ทดสอบภาคปฏิบัติ

70

13.00 - 16.30 น

สัมภาษณ์

30

 

  

7เกณฑ์การตัดสินและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก

 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมจากการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ  60  สำหรับการจัดลำดับที่จะจัดลำดับที่จากผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีคะแนนรวมจากมากไปหาน้อยหากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้มีคะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หรือหากเท่ากันอีกได้ใช้วิธการจับฉลากโดยคณะกรรมการ   

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก  การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

       (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

       (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

       (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

                8การจัดทำสัญญาจ้าง  

8.1   จะทำสัญญาจ้างบุคคลที่ได้ลำดับที่ 1 ถ้ามีเหตุที่ทำให้ผู้คัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไม่สามารถ

รับการจัดจ้างได้ ด้วยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นไปตามข้อ 7 จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับถัดไปแทน

             8.2   ผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่ทำสัญญาจ้างจะต้องทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ณ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่   4 มกราคม 2560 โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ

8.3    ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หากภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่

กำหนดตามประกาศรับสมัคร หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับการจ้างทราบล่วงหน้า

 


รับสมัครเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ตำแหน่งพนักงานบริการ

โพสต์27 ต.ค. 2558 03:47โดยSrinan Group

        ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  จำนวน ๑ อัตรา  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนังงานบริการ
        รายละเอียดการรับสมัครและ การคัดเลือก ........ คลิก!!!! <<<<

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก/สรรหา ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์31 ส.ค. 2558 19:00โดยคมสันต์ ทองอ่อน   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2558 19:06 ]

            ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง โดยวิธีสอบคัดเลือก/สรรหา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑ อัตรา  
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘  และสอบคัดเลือก  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ตามความแจ้งนั้น
            บัดนี้โรงเรียน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสรรหาตามเกณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ อัตรา ดังรายงานต่อไปนี้

            ๑. ครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปศึกษา        จำนวน ๑ อัตรา
                คือ นายวสันต์    เมฆฉาย

            ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานคัว พร้อมกับทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องบริหารงานบุคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารประกาศทางโรงเรียน คลิก


ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘


Untitled

โพสต์25 ส.ค. 2558 19:50โดยSrinan Group   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 19:02 โดย คมสันต์ ทองอ่อน ]


1-7 of 7