ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 01:02โดยAtchariya Sarnthoi

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชการ  และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 มี.ค. 2560 23:09โดยAtchariya Sarnthoi

              ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชการ  และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องประมูลจำหน่ายไอศกรีม

โพสต์6 มี.ค. 2560 21:47โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 18:12 ]

โรงเรียนสตรีศรีน่านมีความประสงค์จะประมูลราคาจำหน่ายไอศกรีมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (ตามประกาศ)

ประกาศโรงเรียนสตรีน่าน เรื่องประมูลขายอาหารและน้ำผลไม้ปั่น

โพสต์6 มี.ค. 2560 21:40โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่าน  มีความประสงค์จะประมูลราคาจำหน่ายอาหารและน้ำผลไม้ปั่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลต้องมีคุณสมบัติดังนี้(ตามประกาศ) 

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องประมูลจำหน่ายสินค้าในสหกรณ์

โพสต์6 มี.ค. 2560 21:33โดยSatira Racharin

โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีความประสงค์จะประมูลราคาจำหน่ายสินค้าในสหกรณ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศดังนี้ฯ(ตามประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์1 มี.ค. 2560 20:33โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 07:51 ]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์31 ม.ค. 2560 01:56โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 02:35 ]

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน
เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่านประจำปีการศึกษา 2560

.............................................................................

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ นั้น  เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน  จึงกำหนดการรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวนทั้งหมด  480  คน ดังนี้

-    ห้องเรียนพิเศษ  จำนวน 120 คน (รับจากนักเรียนทั้งในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป)

-    ห้องเรียนปกติ   จำนวน 360 คน มีสัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : นักเรียนทั่วไป

เป็น 50 : 50 ดังนี้

1.  รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : นักเรียนทั่วไป เป็น 50 : 50 รวมจำนวน 324 คน โดยวิธีสอบคัดเลือก

คิดคะแนนจากการสอบร้อยละ 80 และใช้คะแนน O – NET ร้อยละ 20    โรงเรียนสตรีศรีน่านมีเขตพื้นที่บริการ  ดังนี้  ทุกตำบลในอำเภอเมืองน่าน  ( ยกเว้น  ตำบลสวก ตำบลนาซาว ตำบลเรือง ตำบลถืมตอง  ตำบลบ่อ  ตำบลไชยสถาน และตำบลสะเนียน)   และพื้นที่เหลื่อมบริการสามารถใช้สิทธิ์ในเขตพื้นที่บริการได้ คือ ตำบลกองควาย ตำบลฝายแก้ว ตำบลม่วงตึ๊ด และตำบลน้ำเกี๋ยน

2. รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  จำนวน 36 คน ดังนี้

- ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ตามข้อกำหนดของโรงเรียน  โดยใช้ผลการสอบวัดความรู้ 
  ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
  โดยพิจารณาจากลำดับที่เกียรติบัตรที่ได้รับจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน  รับจำนวน  26  คน

          - ความสามารถพิเศษด้าน  ดนตรีไทยและร้องเพลง                     รับจำนวน    5  คน

          - ความสามารถพิเศษด้าน  กีฬาบาสเกตบอล                            รับจำนวน    5  คน

                คุณสมบัติ ผู้สมัครคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  ดังนี้

          1) ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ รับจำนวน 26 คน คัดเลือกจากลำดับที่ของเกียรติบัตรการสอบ วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.ปี 2559  ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน

2) ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทยและร้องเพลง  รับจำนวน  5 คน  มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ 

                   - มีทักษะในการบรรเลงดนตรีไทยได้ อย่างน้อย 1 ชนิด

3) ความสามารถพิเศษด้าน กีฬาบาสเกตบอล  รับจำนวน 5 คน  โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การเล่นวอลเลย์บอล ได้รับรางวัลระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือระดับประเทศ  (พร้อมแนบหลักฐานหรือเกียรติบัตรมาด้วย)


ปฏิทินการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ

   1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านดนตรีไทยและร้องเพลง และด้านกีฬาบาสเกตบอล

รับสมัคร                                      วันที่   27 – 28  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น.

คัดเลือก                                       วันที่   30  มีนาคม  2560         เวลา  09.00 น.

(ดนตรีและกีฬา ทดสอบภาคปฏิบัติ  สำหรับด้านวิชาการพิจารณาจากลำดับที่ของเกียรติบัตรที่ได้ การสอบวัดความรู้ฯ)

ประกาศผลและรายงานตัว                   วันที่   31  มีนาคม   2560        เวลา  09.00 น.

ประชุมผู้ปกครอง                             วันที่   19  เมษายน  2560        เวลา  09.00 น.

มอบตัว                                        วันที่   19  เมษายน  2560        เวลา  09.00 น.

   2. นักเรียนที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O – NET    รับจำนวน 324 คน

รับสมัคร                                      วันที่   27 – 30  มีนาคม  2560

                                                เวลา  08.30 – 16.30 น.           ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก                                  วันที่   1  เมษายน  2560                   เวลา  08.30 – 14.40 น.

ประกาศผลและรายงานตัว                   วันที่   5  เมษายน  2560                   เวลา  09.00 – 12.00 น.

ประชุมผู้ปกครอง                             วันที่   19  เมษายน  2560        เวลา  09.00 น.

มอบตัว                                        วันที่   19  เมษายน  2560        เวลา  09.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

2)  เป็นโสด

3)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

5ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

หลักฐานการสมัคร

          1) ใบสมัคร (ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน)

          2) ผลการสอบ O – NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 (กรณีที่ได้รับผลการสอบแล้ว)

          3)  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสารเท่านั้น)

          4)  หลักฐานการจบหลักสูตร หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

                   5)  รูปถ่าย 2 ใบ (สำหรับติดใบสมัคร และ ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

          หากต้องการทราบรายละเอียด สอบถามที่ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5471 – 0373  ต่อ 109   หรือ 086-4204986

                   ประกาศ     วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน
เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2560

.............................................................................

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ นั้น  เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน  จึงกำหนดการรับนักเรียน     เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  ดังนี้

 

1.  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเดิม (จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน)  

     การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ที่กำลังเรียนชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2559

ที่มีศักยภาพ  เหมาะสม และพิจารณาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามประกาศของโรงเรียน   ดังนี้

          ยื่นใบแจ้งความจำนง                วันที่  19  มกราคม  2560

                รายงานตัว                                 วันที่  2  เมษายน   2560         เวลา  09.00  น.

                   ประชุมผู้ปกครอง                    วันที่  20  เมษายน  2560       เวลา  09.00  น.

                   มอบตัวและลงทะเบียน              วันที่  20  เมษายน  2560       เวลา  09.00  น.

 

2.  รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น หรือนักเรียนทั่วไป  จำนวน   90   คน

     นักเรียนสามารถเลือกได้  แผนการเรียน   จาก 4 แผนการเรียน  ดังนี้

          2.1 แผนการเรียน  ศิลป์ - ภาษา

          2.2 แผนการเรียน  วิทย์ คณิต

          2.3 แผนการเรียน  วิทย์ คณิต - คอมพิวเตอร์

          2.3 แผนการเรียน  ศิลป์ – อาชีพ

 

          3.  กำหนดวัน เวลา การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัว

                   รับสมัคร                    วันที่  27 30  มีนาคม  2560

                                                            เวลา  08.30 – 16.30  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   สอบคัดเลือก               วันที่  2  เมษายน  2560     เวลา  08.30 – 14.40 .

                                                (โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีศรีน่าน)

                   ยื่นคะแนน O-NET        สำเนาผลการสอบแนบมาในวันสมัคร

                   ประกาศผล                 วันที่   6  เมษายน  2560     เวลา  09.00  น.

                   รายงานตัว                 วันที่   เมษายน  2560     เวลา  09.00 – 12.00 .

                   ประชุมผู้ปกครอง           วันที่   20  เมษายน  2560   เวลา  09.00  น.

                   มอบตัว                     วันที่   20  เมษายน  2560   เวลา  09.00  น.

            4.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

     4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2559  หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแผนการเรียน ดังนี้

         4.1.1 แผนการเรียน  ศิลป์ภาษา                     ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป

         4.1.2 แผนการเรียน  วิทย์คณิต                      ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

         4.1.3 แผนการเรียน  วิทย์คณิตคอมพิวเตอร์       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.30 ขึ้นไป

         4.1.4 แผนการเรียน  ศิลป์–อาชีพ                     ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.20 ขึ้นไป

    4.2 เป็นโสด

    4.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

    4.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

    4.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านการเรียนตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

          5. การสอบคัดเลือก

                   ผู้สมัครทุกคนต้องสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบที่จำทำโดยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา และภาษาไทย  คิดคะแนนร้อยละ 80 และใช้คะแนน O–NET  ร้อยละ 20  รวมเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน

          การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

                    1. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา                 นักเรียนต้องสอบได้คะแนน 30 คะแนน ขึ้นไป

                    2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต                   นักเรียนต้องสอบได้คะแนน 35 คะแนน ขึ้นไป

                    3. แผนการเรียนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์    นักเรียนต้องสอบได้คะแนน 30 คะแนน ขึ้นไป

                    4. แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ                 นักเรียนต้องสอบได้คะแนน 30 คะแนน ขึ้นไป

              6.  หลักฐานการสมัคร

     6.1 ใบสมัคร (ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน)

     6.2 ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET  ชั้น ม.3

     6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา)

     6.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือหลักฐานการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

     6.5 ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

     6.6 รูปถ่าย 2 ใบ (สำหรับติดใบสมัคร และ ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน

หมายเลขโทรศัพท์ 0–5471–0373 หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ห้องบริหารงานวิชาการ) 0–8642–04986

 

                   ประกาศ   ณ  วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2560

ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์31 ม.ค. 2560 01:48โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 02:48 ]

ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                  และ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

--------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ประกาศ

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดแนวทาง การรับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  120  คน  ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559

          2.  มีผลการเรียน  ดังนี้

                   2.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5

                           ไม่ต่ำกว่า 3.00

                   2.2  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

                           ประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า  3.00

                   2.3  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ

                           ประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า  3.00

2.4  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

      ประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า  3.00   

3.  ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ  2.1 - 2.4   แต่ได้รับเกียรติบัตรของการสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2559   ลำดับที่  1-291  สามารถใช้แทนคุณสมบัติ    ข้อ 2.1-2.4 ได้  หรือได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด การแข่งขันระดับภาค หรือระดับประเทศ                ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด สามารถใช้แทนคุณสมบัติ ข้อ 2.1-2.4 ได้ ทั้งนี้ ให้แนบสำเนารางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับมาพร้อมกับใบสมัครด้วย

4.  เป็นโสด

5.  มีสัญชาติไทย

          6.  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          7.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ  นิ้ว  จำนวน  2 ใบ  (สำหรับติดใบสมัคร และ ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

          2.  สำเนาผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5  จากสมุดประจำตัวนักเรียน

จำนวนการรับนักเรียน

          1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม          รับจำนวน  40  คน

          2. ห้องเรียนพิเศษวิชาการ                                                          รับจำนวน  40  คน

          3. ห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ                                          รับจำนวน  40  คน

                                                                           รวมรับจำนวนทั้งสิ้น  120  คน

 

          หมายเหตุ:  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ทั้ง 3 ห้องเรียน อยู่ในโครงการ EIS (English for Integrated Studies)

                       ภายใต้การสนับสนุนของสมาคม EIS แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชา

                       วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทยและครูชาวต่างชาติ

 

กำหนดวัน  เวลา  การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว

                   รับสมัคร                             วันที่  20 24  กุมภาพันธ์  2560

                                                          เวลา  08.30 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                                          ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   สอบคัดเลือก                         วันที่  4  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  09.00 16.30  น.            ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   ประกาศผล                          วันที่  9  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  09.00  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   รายงานตัว                           วันที่  9  มีนาคม  2560

เวลา  09.00 16.30  น.   ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   มอบตัว                               วันที่ 18  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  09.00 น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก     วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา และภาษาไทย  

                             นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องสอบ 5 รายวิชา

การประกาศผล

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พิจารณาจากคะแนน 3 วิชา คือ   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

2. ห้องเรียนพิเศษวิชาการและห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ  พิจารณาจากคะแนนรวม 5 รายวิชาที่สอบ

 

                     ประกาศ  ณ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2560--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560

-------------------------------------

 

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ตามโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  จำนวน  110  คน  ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559

          2.  มีผลการเรียน  ดังนี้

    2.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

(ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.2  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

                     (ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.3  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

                     (ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.4  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 3

                     (ภาคเรียนที่ 1)   เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

          3.  ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ  2.1 - 2.4    สามารถนำรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันระดับภาค  หรือระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ให้แนบสำเนารางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับมาพร้อมกับใบสมัครด้วย

          4.  เป็นโสด

          5.  มีสัญชาติไทย

          6.  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          7.  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

 หลักฐานการสมัคร

          1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ   นิ้ว  จำนวน  2  ใบ (สำหรับติดใบสมัคร และ ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

          2.  สำเนา ปพ.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( 5 ภาคเรียน)

 จำนวนนักเรียนที่รับ     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ   รวมทั้งสิ้น  110  คน  ดังนี้

          - รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ห้อง จำนวน 30 คน

          - รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ 1 ห้อง จำนวน 40 คน

          - รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) 1 ห้อง จำนวน 40 คน

 กำหนดวัน เวลา การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัว

                   รับสมัคร                             วันที่  20 24   กุมภาพันธ์   2560

                                                          เวลา  08.30 16.30  น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                                          ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   สอบคัดเลือก                         วันที่   5  มีนาคม  2560

                                                          เวลา  08.30 16.30  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   ประกาศผล                          วันที่   10  มีนาคม   2560

                                                          เวลา  09.00  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รายงานตัว                           วันที่   10   มีนาคม   2560

                                                          เวลา  09.00 16.30  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

                   มอบตัวและลงทะเบียน              วันที่  18   มีนาคม   2560

เวลา  09.00  น.    ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

การสอบคัดเลือก

          ผู้สมัครทุกคนต้อง สอบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา และภาษาไทย 

          ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสตรีศรีน่าน และจากศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษภาคเหนือ ข้อสอบวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสตรีศรีน่าน

          การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

                    1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (หลักสูตร สสวท.)  คิดคะแนนจาก วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

                    2. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ คิดคะแนนจาก วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย

                    3. ห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ IEP (Integrated English Program) คิดคะแนนจาก   5  รายวิชา
เน้นคะแนนจากการสอบภาษาอังกฤษ /ความสนใจและความสามารถ(เอกสารหลักฐานที่แนบกับใบสมัคร)

                 ประกาศ  ณ วันที่   20  มกราคม  พ.ศ. 2560


1-10 of 26