ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ(น้ำท่วม)

โพสต์18 ส.ค. 2561 22:11โดยAtchariya Sarnthoi


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านกีฬา(กรีฑา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2561 00:05โดยAtchariya Sarnthoi

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านวิทยาศาสตร์ 

ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านกีฬา(กรีฑา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

...........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2561  โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ

ด้านกีฬา(กรีฑา) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561 และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561

ไปแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียน

ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ได้มารายงานตัวใน วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบริหารงานวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2

          หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยความสามารถพิเศษ และฝ่ายวิชาการจะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกในลำดับถัดไป จนครบจำนวน

                             ประกาศ    วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:02โดยAtchariya Sarnthoi

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

         และสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2561

...........................................................

 

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2561  ไปแล้วนั้น  บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคน  ดำเนินการดังนี้

1.    ให้นักเรียนมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าเรียนใน วันที่ 16  มีนาคม  2561

- เวลา 09.00 น.  นักเรียนและผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน 

                     ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

- เวลา 10.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

                    โรงเรียนสตรีศรีน่าน

          2.  ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่  19  มีนาคม  2561

- เวลา 08.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัว และชำระ

 ค่าใช้จ่าย พร้อมรับสมุดของโรงเรียน  ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

          3.  ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้เข้าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ระหว่างวันที่  21  มีนาคม 2561 – 27 เมษายน 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. (หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และหยุดเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 22 เมษายน  2561)

 

          4.  สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้

                   4.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์  กลุ่มบริหารวิชาการ จะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไป จนครบจำนวน

                   4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่นที่เข้าสอบคัดเลือก แจ้งใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนปกติ โดยกลุ่มบริหารวิชาการจะนำคะแนนจากการสอบคัดเลือกไปรวมกับคะแนน O-NET ของนักเรียนแล้วนำไปพิจารณาโดยให้นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติพร้อมนำบัตรเข้าสอบห้องเรียนพิเศษ และ ผลคะแนน O-NET มายื่นในวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

 

          5. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน                 พิเศษแต่มีรายชื่อได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ในวันที่ 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

 

          หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ :  นักเรียนที่มารายงานตัวแต่งกายด้วยชุดนักเรียน


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผลการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 21:53โดยAtchariya Sarnthoi

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

             และสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2561

...........................................................

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ในวันที่ 10 มีนาคม  2561 เรียบร้อยแล้วนั้น   โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคน  ดำเนินการ ดังนี้

1.    ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าเรียนใน วันที่ 15 มีนาคม 2561

- เวลา 09.00 น.  นักเรียนและผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน 

                     ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

- เวลา 10.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

          2.  ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ใน วันที่ 19  มีนาคม  2561

- เวลา 08.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน

 ค่าใช้จ่าย พร้อมรับสมุดของโรงเรียน  ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

          3.  ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้เข้าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ระหว่างวันที่  21  มีนาคม  2561 – 27 เมษายน 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. (หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และหยุดเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 22 เมษายน  2561)

          4.  สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น สามารถดำเนินการ ดังนี้

                   4.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์  ฝ่ายวิชาการจะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไป จนครบจำนวน

                   4.2 นักเรียนแจ้งใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนปกติ  โดยกลุ่มบริหารวิชาการจะนำคะแนนจากการสอบคัดเลือกไปรวมกับคะแนน O-NET ของนักเรียนแล้วนำไปพิจารณา  โดยให้นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติ พร้อมนำบัตรเข้าสอบห้องเรียนพิเศษ และผลคะแนน O-NET  มายื่นในวันที่ 31 มีนาคม  2561   

เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล

 

          หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

                   หมายเหตุ :  นักเรียนที่มารายงานตัวแต่งกายด้วยชุดนักเรียน


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผลการสอบ

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ก.ย. 2560 00:36โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 00:37 ]

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน   จังหวัดน่าน

เรื่อง  การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

        ประจำปีการศึกษา 2560                

********************************************

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน   จะทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.30 14.30 น. 
ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสวัดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สมัครรับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตาม วัน เวลาและสถานที่  ตามรายละเอียดดังนี้

 

จำหน่ายใบสมัคร          ตั้งแต่วันที่  23   ตุลาคม  พ.ศ.  2560     ถึง  8  ธันวาคม พ.ศ.  2560

                             ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  เวลา  09.00 - 16.30 น.
                               ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                             (ชุดละ 80 บาท) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน
                              
http:// www.srinan.ac.th

ยื่นใบสมัคร                ตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2560     ถึง    วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

                             ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.    ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

                              ***กรณีพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน
                                 (ในวันสมัครให้ชำระเงิน
80 บาท พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ)                                  

สถานที่ยื่นใบสมัคร        ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนสตรีศรีน่าน    (อาคารฉลองรัตน์  ชั้น 2)

กำหนดวันสอบ            วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา  08.30 14.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน   

วิชาที่สอบ                 คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา

ประกาศผลคะแนน        วันพุธ ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2560 เวลา  12.00 น.  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน

                             หรือเว็บไซต์โรงเรียน    http:// www.srinan.ac.th

 *รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ที่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.086-4204986 อาคารฉลองรัตน์  ชั้น 2

 

                                                               

                 ประกาศ  ณ  วันที่     29    กันยายน   ..  2560

                                                                                      

   

 

                                                          (นายสมพงษ์   พิมพ์มาศ)

                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

หมายเหตุ :   สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จะได้รับเกียรติบัตร 

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 เม.ย. 2560 01:00โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 01:13 ]

ดาวน์โหลดประกาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 / 1 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 /2 ,4/3 ,4/5, 4/6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 / 7 แผนการเรียนวิทย์-คณิต-คอม

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 / 8 แผนการเรียนศิลป์-อาชีพประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการจัดห้องเรียน และเลขประจำตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อจะได้ดำเนินการมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

          1.  ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียน

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่  20  เมษายน  2560

                   - เวลา 08.30-09.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.45 น.  ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

          2. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่าง

วันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 (หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชำระค่าลงทะเบียน ในวันมอบตัว

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   7  เมษายน  2560

1-10 of 42