ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์4 มี.ค. 2562 07:02โดยKru Alongkot Suttagarn   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2562 07:03 ]

💬 ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 
📝 รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://goo.gl/UVLxhP
📝 รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://goo.gl/wXabdz

ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถ ป.6

โพสต์16 ธ.ค. 2561 23:43โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 00:15 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านกีฬา(กรีฑา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2561 00:05โดยAtchariya Sarnthoi

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านวิทยาศาสตร์ 

ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านกีฬา(กรีฑา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

...........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2561  โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ

ด้านกีฬา(กรีฑา) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561 และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561

ไปแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียน

ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ได้มารายงานตัวใน วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบริหารงานวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2

          หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียนด้วยความสามารถพิเศษ และฝ่ายวิชาการจะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกในลำดับถัดไป จนครบจำนวน

                             ประกาศ    วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:02โดยAtchariya Sarnthoi

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

         และสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2561

...........................................................

 

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2561  ไปแล้วนั้น  บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคน  ดำเนินการดังนี้

1.    ให้นักเรียนมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าเรียนใน วันที่ 16  มีนาคม  2561

- เวลา 09.00 น.  นักเรียนและผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน 

                     ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

- เวลา 10.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

                    โรงเรียนสตรีศรีน่าน

          2.  ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่  19  มีนาคม  2561

- เวลา 08.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัว และชำระ

 ค่าใช้จ่าย พร้อมรับสมุดของโรงเรียน  ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

          3.  ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้เข้าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ระหว่างวันที่  21  มีนาคม 2561 – 27 เมษายน 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. (หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และหยุดเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 22 เมษายน  2561)

 

          4.  สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้

                   4.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์  กลุ่มบริหารวิชาการ จะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไป จนครบจำนวน

                   4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่นที่เข้าสอบคัดเลือก แจ้งใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนปกติ โดยกลุ่มบริหารวิชาการจะนำคะแนนจากการสอบคัดเลือกไปรวมกับคะแนน O-NET ของนักเรียนแล้วนำไปพิจารณาโดยให้นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติพร้อมนำบัตรเข้าสอบห้องเรียนพิเศษ และ ผลคะแนน O-NET มายื่นในวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

 

          5. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าห้องเรียน                 พิเศษแต่มีรายชื่อได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ในวันที่ 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

 

          หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ :  นักเรียนที่มารายงานตัวแต่งกายด้วยชุดนักเรียน


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผลการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 21:53โดยAtchariya Sarnthoi

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

             และสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2561

...........................................................

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ในวันที่ 10 มีนาคม  2561 เรียบร้อยแล้วนั้น   โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคน  ดำเนินการ ดังนี้

1.    ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าเรียนใน วันที่ 15 มีนาคม 2561

- เวลา 09.00 น.  นักเรียนและผู้ปกครอง รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน 

                     ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

- เวลา 10.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในแบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

          2.  ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ใน วันที่ 19  มีนาคม  2561

- เวลา 08.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน

 ค่าใช้จ่าย พร้อมรับสมุดของโรงเรียน  ณ บริเวณลานโดมหน้าอาคาร 3

          3.  ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้เข้าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ระหว่างวันที่  21  มีนาคม  2561 – 27 เมษายน 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. (หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และหยุดเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 22 เมษายน  2561)

          4.  สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น สามารถดำเนินการ ดังนี้

                   4.1 หากมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามประกาศนี้สละสิทธิ์  ฝ่ายวิชาการจะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมในลำดับถัดไป จนครบจำนวน

                   4.2 นักเรียนแจ้งใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนปกติ  โดยกลุ่มบริหารวิชาการจะนำคะแนนจากการสอบคัดเลือกไปรวมกับคะแนน O-NET ของนักเรียนแล้วนำไปพิจารณา  โดยให้นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนปกติ พร้อมนำบัตรเข้าสอบห้องเรียนพิเศษ และผลคะแนน O-NET  มายื่นในวันที่ 31 มีนาคม  2561   

เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล

 

          หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

                   หมายเหตุ :  นักเรียนที่มารายงานตัวแต่งกายด้วยชุดนักเรียน


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศผลการสอบ

1-10 of 46