ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ก.ย. 2560 00:36โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 00:37 ]

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน   จังหวัดน่าน

เรื่อง  การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

        ประจำปีการศึกษา 2560                

********************************************

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน   จะทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.30 14.30 น. 
ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในจังหวัดน่าน ได้มีโอกาสวัดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สมัครรับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตาม วัน เวลาและสถานที่  ตามรายละเอียดดังนี้

 

จำหน่ายใบสมัคร          ตั้งแต่วันที่  23   ตุลาคม  พ.ศ.  2560     ถึง  8  ธันวาคม พ.ศ.  2560

                             ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  เวลา  09.00 - 16.30 น.
                               ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                             (ชุดละ 80 บาท) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน
                              
http:// www.srinan.ac.th

ยื่นใบสมัคร                ตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2560     ถึง    วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.  2560

                             ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.    ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

                              ***กรณีพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน
                                 (ในวันสมัครให้ชำระเงิน
80 บาท พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ)                                  

สถานที่ยื่นใบสมัคร        ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนสตรีศรีน่าน    (อาคารฉลองรัตน์  ชั้น 2)

กำหนดวันสอบ            วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา  08.30 14.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน   

วิชาที่สอบ                 คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา

ประกาศผลคะแนน        วันพุธ ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2560 เวลา  12.00 น.  ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน

                             หรือเว็บไซต์โรงเรียน    http:// www.srinan.ac.th

 *รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ที่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.086-4204986 อาคารฉลองรัตน์  ชั้น 2

 

                                                               

                 ประกาศ  ณ  วันที่     29    กันยายน   ..  2560

                                                                                      

   

 

                                                          (นายสมพงษ์   พิมพ์มาศ)

                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

หมายเหตุ :   สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จะได้รับเกียรติบัตร 

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 เม.ย. 2560 01:00โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 01:13 ]

ดาวน์โหลดประกาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 / 1 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 /2 ,4/3 ,4/5, 4/6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 / 7 แผนการเรียนวิทย์-คณิต-คอม

รายชื่อนักเรียนชั้นม.4 / 8 แผนการเรียนศิลป์-อาชีพประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการจัดห้องเรียน และเลขประจำตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อจะได้ดำเนินการมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

          1.  ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียน

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่  20  เมษายน  2560

                   - เวลา 08.30-09.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.45 น.  ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

          2. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่าง

วันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 (หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชำระค่าลงทะเบียน ในวันมอบตัว

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   7  เมษายน  2560

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 เม.ย. 2560 01:26โดยAtchariya Sarnthoi

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

          ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการจัดห้องเรียน และเลขประจำตัวนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อจะได้ดำเนินการมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

          1.  ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียน

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่  19 เมษายน 2560

                   - เวลา 08.30-09.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.45 น.  ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

          2. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่าง

วันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 (หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชำระค่าลงทะเบียน ในวันมอบตัว

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   5  เมษายน  2560ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 22:21โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 02:06 ]

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

                    ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560

เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ปีการศึกษา 2560 ทุกแผนการเรียน  เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

          1. ให้นักเรียนมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในวันที่ 6 เมษายน 2560

                   - เวลา 08.30 - 09.00 น.  รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

          2. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 20 เมษายน 2560

                   - เวลา 08.30-09.30 น. นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                   - เวลา 09.45 น. ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

          3. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มาเรียน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 (หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชำระค่าลงทะเบียน 1,800 บาท  ในวันมอบตัว วันที่ 20  เมษายน  2560

 

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   6  เมษายน  2560


ดาวน์โหลดประกาศ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 00:28โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 00:30 ]

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

...........................................................

 

                    ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2560 ไปแล้ว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นแล้ว   โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2560  เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

                    1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับฟังคำชี้แจงและรายงานตัว  เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในวันที่ 5 เมษายน 2560

                              - เวลา 08.30 - 09.00 น.  รับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน

                                                           ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                              - เวลา 09.00 น.  นักเรียนลงลายมือชื่อในใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

                    2. ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2560

                              - เวลา 08.30-09.30 น.  นักเรียนและผู้ปกครองมาประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

                              - เวลา 09.45 น.  ผู้ปกครองกรอกเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย

                    3. นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มาเรียน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน–5 พฤษภาคม 2560(หยุดเรียนวันอาทิตย์)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ชำระค่าลงทะเบียน 1,800 บาท  ในวันที่  19  เมษายน  2560

                               ประกาศ    วันที่   5  เมษายน  2560ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง ด้านกีฬาบาสเกตบอล เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์30 มี.ค. 2560 01:09โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 02:45 ]

                                            ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน
เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง  
                         ด้านกีฬาบาสเกตบอล  เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
                                       .....................................................
        ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง 
 ด้านกีฬาบาสเกตบอล  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ด้านดนตรีไทยและ
ขับร้องเพลง  ด้านกีฬาบาสเกตบอล  ในวันพฤหัสบดี ที่30 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน
จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้  ได้มา
รายงานตัวในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00  ณ ห้องบริหารวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2 
        หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด  จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
การเข้าเรียนด้วยความสามารถพิเศษ  และฝ่ายวิชาการจะประสานไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สอบคัดเลือกใน
ลำดับถัดไป  จนครบจำนวน

            ประกาศ  ณ  วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง ด้านกีฬาบาสเกตบอล เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:04โดยAtchariya Sarnthoi

            ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ปีการศึกษา 2560  โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลง และด้านกีฬาบาสเกตบอล ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 แล้วนั้น มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถ ตามคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนด มาสมัครในวันดังกล่าวเรียบร้อย  โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศรายนักเรียน   ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ได้มาสอบคัดเลือกในวันที่ 30  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้เสร็จสิ้น และประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายงานตัว ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2 เวลา 09.00 – 11.00 น. วันที่ 31  มีนาคม  2560

 

          หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษตามประกาศ

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   29  มีนาคม  2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 01:02โดยAtchariya Sarnthoi

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชการ  และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 มี.ค. 2560 23:09โดยAtchariya Sarnthoi

              ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชการ  และห้องเรียนพิเศษบูรณาการภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1-10 of 34