ข่าวรอบรั้วเขียว-ขาว


ศูนย์การเรียนรู้บรรณารักษ์กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาครูบรรณารักษ์

โพสต์5 มิ.ย. 2559 21:55โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2559 20:48 ]

               ศูนย์การเรียนรู้บรรณารักษ์กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการพัฒนาครู
บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกับ Google Apps For Education & DLIT "
ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 


ส่งเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน จังหวัดน่าน ‎‎‎‎(Responses)‎‎‎‎โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การจัดชื้อจัดจ้าง

โพสต์30 มิ.ย. 2558 02:51โดยSrinan Group   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2558 19:44 ]

        กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การจัดชื้อจัดจ้าง การเสนอของงบประมาณและการตั้งราคากลางของโรงเรียนมัธยมศักษาจังหวัดน่าน ซึ่งจะดำเนินการอบรมในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

    ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม ฟรี!! คลิก.
                                                            ชุดที่ 1 ดาวน์โหลด
                                                            ชุดที่ 2 ดาวน์โหลด
                                                            ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การจัดชื้อจัดจ้าง

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

กิจกรรม "พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558"

โพสต์11 มิ.ย. 2558 18:59โดยadmin webadmin

        นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดดำเนินกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

พิธีไหว้ครู 2558การแข่งขันกีฬา – กรีฑา “ศรีน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาอบจ.น่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

โพสต์11 มิ.ย. 2558 02:56โดยadmin webadmin

                     งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกีฬา – กรีฑา “ศรีน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558”
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาอบจ.น่าน    อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ และเพื่อสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 

ศรีน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558


ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล

โพสต์8 มิ.ย. 2558 21:00โดยadmin webadmin

     คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล ซึ่งสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ในลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 และได้รับการบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเรือง อ.นาหมื่น จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการเพ็ณจันทร์ จันต๊ะกูล และร่วมเป็นกำลังใจ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลO-NET เฉลี่ยระดับม.ต้นเป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต37และม.ปลายเป็นที่ 1 ของจังหวัดน่านครับ

โพสต์24 พ.ค. 2558 20:21โดยadmin webadmin

โรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลO-NET เฉลี่ยระดับม.ต้นเป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต37และม.ปลายเป็นที่ 1 ของจังหวัดน่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต37โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฐมนิเทศ ค่ายคุณธรรม นักเรียน ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558

โพสต์24 พ.ค. 2558 20:14โดยadmin webadmin

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558

1-7 of 7