โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับรางวัลคุณภาพ OBECQA ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม

โพสต์31 ส.ค. 2559 21:09โดยsupakin sittiyos
 
  
 
 
ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรีน ครู และนักเรียนจาก 720 โรงเรียน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และผู้มีส่วนร่วมดำเนินการจัดงานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานกว่า 1,800 คน ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนมาตรฐานสากลในโครงการ 2 รุ่น จำนวน 720 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 517 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 203 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557 - 2558 ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA จำนวน 63 โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ ScQA จำนวน 544 โรงเรียน ซึ่งงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จัดขึ้นในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้โรงเรียนมาตรฐานสากล 720 โรงเรียน เป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนที่พัฒนาแบบเข้มข้น (Intensive School) ที่ผ่านการประเมิน OBECQA จำนวน 63 โรงเรียนดังกล่าว เป็นต้นแบบและพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่จะก้าวเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในอนาคต การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสำคัญ คือ 1) เวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล “เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 2)เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพของโรงเรียนต้นแบบ 63 โรงเรียน 3) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับชาติ เกี่ยวกับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบบริหารคุณภาพตามแนวทาง OBECQA สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ สพฐ.คือการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประการที่สองกระผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนที่พัฒนาแบบเข้มข้นทั้ง 63 โรงเรียน และประการสำคัญขอให้ทุกโรงเรียนทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาและผดุงคุณภาพโรงเรียนตามแนวทางของระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเทศไทยได้มีโรงเรียนต้นแบบในเวทีระดับนานาชาติ นอกจากนนี้ งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ยังถือเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ “บริหารเยี่ยม : ผลลัพธ์ยอด” ซึ่งผลลัพธ์นี้คือนักเรียนมึคุณภาพตามแนวทางการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 “เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Symposium 2016)
ไตเติ้ล
แนะนำที่ปรึกษา
ภาพการออกประเมิน
พิธีเปิดแบบยาว
Comments