ของแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคเหนือ

โพสต์23 ก.ค. 2559 01:03โดยsupakin sittiyos

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่  5-7  กรกฎาคม  2559
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
ระดับภาคเหนือตอนบน

  
      รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม
1.  นางชวนพิศ  นันตา
2.  นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  2,000  บาท

รายชื่อนักเรียน
        1. นางสาวนภัสวรรณ  ตันดี                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
        2. นางสาวลักษณารีย์  อินทรประดิษฐ์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3
        3. นายธนดล  ธนะขว้าง                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3
        4. นายอิสไมล่า  ทูเร่                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  
  
ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น

                ได้รับรางวัลชมเชย             ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  800 บาท

รายชื่อนักเรียน
                  1.  เด็กหญิงยศรินทร์  ธีรวุฒิจารุธนาพร       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                  2.  เด็กหญิงบุญยาพร  เกียรติยศ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
                  3.  เด็กหญิงไอศวรรย์  คันทับ                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
  
 
Comments