ลานคนดี เวทีคนเก่ง


ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:58โดยSatira Racharin

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสวดมนต์แปล สวดบาลี อังกฤษชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค, รางวัลเล่านิทานคุณธรรมชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค, รางวัลโครงงานคุณธรรมชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค, รางวัลมารยาทไทยชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค, รางวัลเพลงคุณธรรมชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน 1

โพสต์25 พ.ย. 2559 00:11โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2559 00:51 ]สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน 1 
ณ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน , ร.ร.สตรีศรีน่าน ,ร.ร.นันทบุรีวิทยาฯ , ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ


ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร

โพสต์20 ต.ค. 2559 17:43โดยadmin webadmin

ขอแสดงความยินดีกับนายวิมุตติสุข ประคัลภากร นักเรียนชั้นม.5.1 ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (Internation Young Physicists' Tournament : IYPY2017) ครั้งที่ 30 ณ ประเทศสิงคโปร์

โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

โพสต์20 ต.ค. 2559 17:37โดยadmin webadmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน 
ที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 จำนวน 42คน 
ได้แก่ สาขาเคมี 9 คน สาขาคอมพิวเตอร์ 12 คน สาขาคณิต 3 คน 
สาขาชีววิทยา 8 คน สาขาฟิสิกส์ 4คน สาขาดาราศาสตร์ม.ปลาย 5 คน
 ดาราศาสตร์ ม.ต้น 1 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับรางวัลคุณภาพ OBECQA ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม

โพสต์31 ส.ค. 2559 21:09โดยsupakin sittiyos

 
  
 
 
ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรีน ครู และนักเรียนจาก 720 โรงเรียน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และผู้มีส่วนร่วมดำเนินการจัดงานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานกว่า 1,800 คน ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนมาตรฐานสากลในโครงการ 2 รุ่น จำนวน 720 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 517 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 203 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557 - 2558 ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA จำนวน 63 โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ ScQA จำนวน 544 โรงเรียน ซึ่งงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จัดขึ้นในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้โรงเรียนมาตรฐานสากล 720 โรงเรียน เป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนที่พัฒนาแบบเข้มข้น (Intensive School) ที่ผ่านการประเมิน OBECQA จำนวน 63 โรงเรียนดังกล่าว เป็นต้นแบบและพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่จะก้าวเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในอนาคต การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสำคัญ คือ 1) เวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล “เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 2)เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพของโรงเรียนต้นแบบ 63 โรงเรียน 3) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับชาติ เกี่ยวกับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบบริหารคุณภาพตามแนวทาง OBECQA สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ สพฐ.คือการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประการที่สองกระผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนที่พัฒนาแบบเข้มข้นทั้ง 63 โรงเรียน และประการสำคัญขอให้ทุกโรงเรียนทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาและผดุงคุณภาพโรงเรียนตามแนวทางของระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเทศไทยได้มีโรงเรียนต้นแบบในเวทีระดับนานาชาติ นอกจากนนี้ งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ยังถือเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ “บริหารเยี่ยม : ผลลัพธ์ยอด” ซึ่งผลลัพธ์นี้คือนักเรียนมึคุณภาพตามแนวทางการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 “เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Symposium 2016)
ไตเติ้ล
แนะนำที่ปรึกษา
ภาพการออกประเมิน
พิธีเปิดแบบยาว

ของแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคเหนือ

โพสต์23 ก.ค. 2559 01:03โดยsupakin sittiyos

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่  5-7  กรกฎาคม  2559
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
ระดับภาคเหนือตอนบน

  
      รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม
1.  นางชวนพิศ  นันตา
2.  นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  2,000  บาท

รายชื่อนักเรียน
        1. นางสาวนภัสวรรณ  ตันดี                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1
        2. นางสาวลักษณารีย์  อินทรประดิษฐ์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3
        3. นายธนดล  ธนะขว้าง                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3
        4. นายอิสไมล่า  ทูเร่                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  
  
ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น

                ได้รับรางวัลชมเชย             ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  800 บาท

รายชื่อนักเรียน
                  1.  เด็กหญิงยศรินทร์  ธีรวุฒิจารุธนาพร       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                  2.  เด็กหญิงบุญยาพร  เกียรติยศ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
                  3.  เด็กหญิงไอศวรรย์  คันทับ                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
  
 

ขอแสดงความยินดีกับนายเตชิษฐ์ หลิวบริบูรณ์กุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาเคมี

โพสต์10 มิ.ย. 2559 01:59โดยAtchariya Sarnthoi

ขอแสดงความยินดีกับนายเตชิษฐ์ หลิวบริบูรณ์กุล 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาเคมี
ได้ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน

โพสต์8 มิ.ย. 2559 23:13โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2559 19:59 โดย Atchariya Sarnthoi ]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 
ได้รับรางวัล  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ผ่านการคัดเลือก โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 คน

โพสต์8 มิ.ย. 2559 22:24โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2559 20:03 โดย Atchariya Sarnthoi ]

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ผ่านการคัดเลือก
โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 คน ในแต่ละสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชา เคมี ได้แก่
    นายเตชิษฐ์  หลิวบริบูรณ์กุล
สาขาวิชา ฟิสิกส์ ได้แก่
    นายสุภชัย  เกิดกล่ำ
สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ได้แก่
    นายศตวรรษ  ใจสุธำ
สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ได้แก่
    นางสาวณัฐพร  ไทยศิลป์
    นายจินตภาพ  ผิวอ่อน


แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

โพสต์8 มิ.ย. 2559 22:17โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2559 20:19 โดย Atchariya Sarnthoi ]

            แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2558  วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่
    1. นายศตวรรษ ใจสุธำ        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1
    2. นายณัฐพงศ์  ทั่งคำ         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1


1-10 of 17