การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559

โพสต์21 ต.ค. 2559 18:28โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 20:56 ]
1.ใบแจ้งการชำระเงิน(ห้องเรียนปกติ ม.1 - ม.5)

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 
ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีศรีน่าน

1.นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน

2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ

ส่วนที่ 2 ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง  ชัดเจนและครบถ้วน

           3. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด คือ  วันที่ 25 ตุลาคม 2559  ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ( ภายใน 15 วัน )

           4. ผู้ปกครองและนักเรียน   ไม่สามารถ  จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้  ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เท่านั้น

           5. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน

           6. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559   ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

          7. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชำระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง 

          8. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น ได้

           9. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ

          10. ตัวอย่าง  การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่ 

ใน  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 ( สำหรับธนาคาร )

                     ชื่อ – นามสกุลนักเรียน    เด็กชายรักเรียน   ใจดี

                     เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :    54321

                     ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 ) :   ม.1.1

                     เลขที่  ( Ref.3) :   1Comments