กำหนดการ และการประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์12 ธ.ค. 2559 17:24โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559 18:30 ]

กำหนดการ และการประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียน

ชั้น ป.5 และ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ตรวจสอบห้องสอบ ชั้น ป.6

ตรวจสอบห้องสอบ ชั้น ป.5

กำหนดการสอบวัดความรู้ ป.5-6 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

วันเสาร์  ที่ 17  ธันวาคม  2559

----------------------------

           07.00 – 08.00 น.        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าแถวเรียงตามห้องสอบ

                                       บริเวณสนามหน้าเสาธง

          08.00 – 08.20 น.        นักเรียนรับฟังคำชี้แจงในการสอบ

          08.30 – 10.30           ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการสอบวัดความรู้

                                       ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

          08.40 – 10.20 น.        นักเรียนสอบวิชาภาษาไทย-วิชาคณิตศาสตร์

          10.20 – 10.30 น.        พัก

          10.30 - 12.00 น.        นักเรียนสอบวิชาสังคมศึกษา-วิชาภาษาอังกฤษ

          12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 – 14.00 น.        นักเรียนสอบวิชาวิทยาศาสตร์


การประกาศผลการสอบวัดความรู้

 

          การประกาศผลการสอบวัดความรู้ ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น.  ณ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน และทางเว็บไซต์ 
www.srinan.ac.th 

โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาศผลการสอบวัดความรู้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

¤ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

          ประกาศผลแยกเป็น 2 บัญชี  ได้แก่

                    บัญชีหมายเลข 1 ประกาศผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับ คะแนนรวม 5 วิชา ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ นักเรียนที่มีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย  นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร และสามารถนำเกียรติบัตร ไปใช้ในการสมัครสอบ  เข้าห้องเรียนพิเศษ  และห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งนำไปยื่นสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้ ตามประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2560

                    - โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนรวม 5 วิชา  ที่ได้คะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย โดย

                             ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 1-3  ทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ในวันคล้ายการก่อตั้งโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560

                             ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 4 เป็นต้นไป  โรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

                    - นักเรียนที่สอบได้ตามบัญชีหมายเลข 1 จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาการและทักษะชีวิต“ค่ายพิกุลสานฝัน”

                     บัญชีหมายเลข 2 ประกาศผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับ โดยพิจารณาคะแนนจาก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร สสวท. นักเรียนที่สอบวัดความรู้ได้ตามบัญชีหมายเลข 2 มีสิทธิ์เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ตามบัญชีหมายเลข 2 ประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  เพื่อรับฟังคำชี้แจง และยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  หากผู้ปกครองไม่มาร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ดังกล่าว

                    - นักเรียนที่ยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ต้องเข้าสอบคัดเลือกอีกครั้งด้วยข้อสอบเข้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  โดยมีการจัดสอนเสริมให้ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

¤ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

          ประกาศผลสอบเป็นคะแนนรวม  5 วิชา

                    - โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคะแนนรวม 5 วิชา เรียงจากมากไปน้อย โดย

                              ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 1-3  ทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ในวันคล้ายการก่อตั้งโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

                              ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 4 เป็นต้นไป  โรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

Comments