ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์31 ต.ค. 2561 01:32โดยKru Alongkot Suttagarn

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

แบบฟอร์มสำหรับห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มสำหรับห้องเรียนพิเศษ คลิกที่นี่


          ๑. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน

          . นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  ใน ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง  ชัดเจนและครบถ้วน

          ๓. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่  ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่  ๑๔  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

          ๔. ผู้ปกครองและนักเรียน   ไม่สามารถ   จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้  ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ เท่านั้น

          ๕. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน

          ๖. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

          ๗. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชำระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง 

          ๘. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้น ได้

          ๙. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ

         ๑๐. ตัวอย่าง  การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่ 

ใน  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน)  และ  ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร )

ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 

             ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กหญิงศิริพร   ใจดี

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   54321

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 )                ม. 1.1

             เลขที่  ( Ref.3) :                       1

ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนปกติ

 

             ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กชายใจดี   มีสุข

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   23456

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 )                ม. 1/1

             เลขที่  ( Ref.3) :                                             1

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2561

โพสต์30 พ.ค. 2561 23:34โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 23:12 โดย admin webadmin ]


ดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารสำหรับแต่ละชั้นเรียน
ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนพิเศษ


วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
                                          ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

๑. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน

          . นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  ใน ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง  ชัดเจนและครบถ้วน

          ๓. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด คือ  วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๘ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

          ๔. ผู้ปกครองและนักเรียน   ไม่สามารถ   จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้  ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ เท่านั้น

          ๕. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน

          ๖. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

          ๗. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชำระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง 

          ๘. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้น ได้

          ๙. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ

         ๑๐. ตัวอย่าง  การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่ 

ใน  ส่วนที่ ๑ (สำหรับนักเรียน)  และ  ส่วนที่ ๒ ( สำหรับธนาคาร )

ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 

             ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กหญิงเรียนดี   ใจงาม

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   54321

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 ) :                 ม. 1.1

             เลขที่  ( Ref.3) :                       1

ตัวอย่าง  กรณีนักเรียนห้องเรียนปกติ

 

             ชื่อ – นามสกุลนักเรียน :             เด็กชายสุนทร   สามัคคี

            เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :   23456

             ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 ) :                 ม. 1/1

             เลขที่  ( Ref.3) :                                             1
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์5 พ.ย. 2560 21:41โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 21:55 ]

วิธีการชำระเงินผ่านธนาคารภาคเรียนที่ 2/2560


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนพิเศษ

สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โพสต์25 พ.ค. 2560 19:15โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 19:17 ]

สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 57 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถนายน 2560


ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:16โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 22:25 ]

ตารางรับนักเรียนปี-60.xls


กำหนดการ และการประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์12 ธ.ค. 2559 17:24โดยAtchariya Sarnthoi   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559 18:30 ]

กำหนดการ และการประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียน

ชั้น ป.5 และ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ตรวจสอบห้องสอบ ชั้น ป.6

ตรวจสอบห้องสอบ ชั้น ป.5

กำหนดการสอบวัดความรู้ ป.5-6 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

วันเสาร์  ที่ 17  ธันวาคม  2559

----------------------------

           07.00 – 08.00 น.        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าแถวเรียงตามห้องสอบ

                                       บริเวณสนามหน้าเสาธง

          08.00 – 08.20 น.        นักเรียนรับฟังคำชี้แจงในการสอบ

          08.30 – 10.30           ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการสอบวัดความรู้

                                       ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล

          08.40 – 10.20 น.        นักเรียนสอบวิชาภาษาไทย-วิชาคณิตศาสตร์

          10.20 – 10.30 น.        พัก

          10.30 - 12.00 น.        นักเรียนสอบวิชาสังคมศึกษา-วิชาภาษาอังกฤษ

          12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 – 14.00 น.        นักเรียนสอบวิชาวิทยาศาสตร์


การประกาศผลการสอบวัดความรู้

 

          การประกาศผลการสอบวัดความรู้ ในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น.  ณ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน และทางเว็บไซต์ 
www.srinan.ac.th 

โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาศผลการสอบวัดความรู้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

¤ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

          ประกาศผลแยกเป็น 2 บัญชี  ได้แก่

                    บัญชีหมายเลข 1 ประกาศผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับ คะแนนรวม 5 วิชา ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ นักเรียนที่มีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย  นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร และสามารถนำเกียรติบัตร ไปใช้ในการสมัครสอบ  เข้าห้องเรียนพิเศษ  และห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งนำไปยื่นสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้ ตามประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2560

                    - โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนรวม 5 วิชา  ที่ได้คะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย โดย

                             ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 1-3  ทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ในวันคล้ายการก่อตั้งโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560

                             ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 4 เป็นต้นไป  โรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

                    - นักเรียนที่สอบได้ตามบัญชีหมายเลข 1 จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาการและทักษะชีวิต“ค่ายพิกุลสานฝัน”

                     บัญชีหมายเลข 2 ประกาศผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับ โดยพิจารณาคะแนนจาก 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร สสวท. นักเรียนที่สอบวัดความรู้ได้ตามบัญชีหมายเลข 2 มีสิทธิ์เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ตามบัญชีหมายเลข 2 ประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  เพื่อรับฟังคำชี้แจง และยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  หากผู้ปกครองไม่มาร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ดังกล่าว

                    - นักเรียนที่ยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ต้องเข้าสอบคัดเลือกอีกครั้งด้วยข้อสอบเข้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  โดยมีการจัดสอนเสริมให้ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

¤ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

          ประกาศผลสอบเป็นคะแนนรวม  5 วิชา

                    - โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคะแนนรวม 5 วิชา เรียงจากมากไปน้อย โดย

                              ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 1-3  ทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ในวันคล้ายการก่อตั้งโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

                              ð นักเรียนที่ได้ ลำดับที่ 4 เป็นต้นไป  โรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559

โพสต์21 ต.ค. 2559 18:28โดยadmin webadmin   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 20:56 ]

1.ใบแจ้งการชำระเงิน(ห้องเรียนปกติ ม.1 - ม.5)

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 
ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีศรีน่าน

1.นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน

2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ

ส่วนที่ 2 ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง  ชัดเจนและครบถ้วน

           3. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด คือ  วันที่ 25 ตุลาคม 2559  ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ( ภายใน 15 วัน )

           4. ผู้ปกครองและนักเรียน   ไม่สามารถ  จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้  ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เท่านั้น

           5. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน

           6. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559   ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

          7. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชำระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง 

          8. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น ได้

           9. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ

          10. ตัวอย่าง  การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่ 

ใน  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 ( สำหรับธนาคาร )

                     ชื่อ – นามสกุลนักเรียน    เด็กชายรักเรียน   ใจดี

                     เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1) :    54321

                     ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 ) :   ม.1.1

                     เลขที่  ( Ref.3) :   1โปรแกรมการแข่งขันบาส สพฐ. - สปอนเซอร์ รอบคัดเลือกภาคเหนือ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:34โดยsupakin sittiyos   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2559 01:04 ]

1-10 of 25