ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๘  ณ  ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบัน  แต่เนื่องจากกระแสน้ำได้เซาะตลิ่งพัง  จึงได้ย้ายไปอยู่  ณ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชานุบาล)       จัดสอนแบบโรงเรียนรัฐบาล  แผนกสตรีประจำจังหวัด  มีนักเรียน  ๒๓  คน  ครู  ๒  คน  จนถึงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๖๘  ได้รับคำสั่งมณฑลพายัพให้ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดน่าน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓  จนถึงวันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒  กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนสตรีศรีน่าน” จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๖  กรมสามัญศึกษามีนโยบายขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนภูมิภาค  ประกอบกับจำนวนนักเรียน              ได้เพิ่มขึ้นทุกปี  และสถานที่เล่าเรียนคับแคบ  จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่  ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  ๒๒๖/๒๔   ถนนมะโน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  ในปี  ๒๕๐๕  โรงเรียนเปิดโปรแกรมศิลป์ภาษาและรับนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้เปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  ต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๙ ไร่  ๗๙.๔  ตารางวา

Comments