ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญาโรงเรียน                     

เรียนเก่ง เคร่งวินัย  น้ำใจงาม  ความประพฤติดี  มีคุณธรรม   

คติพจน์ของโรงเรียน                 

ปัญญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี ๒๕๕๙ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวินัย มีความสมดุล          ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากล บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Comments