เพลงประจำโรงเรียน

พิใสพิสุทธิ์ดุจเทพแต่ง ไขแสงส่องสกาววาวแวว 
เปรียบประดุจดวงแก้ว เจียระไนงามดี 
คือศิษย์ยาสตรีศรีน่าน 
สถานศึกษาประเสริฐศรี ภาคภูมิใจในขาวเขียวขจี ขวัญชีวีขวัญใจแห่งเรา 
สตรีศรีน่าน (สตรีศรีน่าน) นามนี้นานมา (นามนี้นานมา) 
คู่ฟ้า นันทบุรี เกียรติกระเดื่องนามขจรเฉิดเฉลา 
ผองเราภูมิจิตรเป็นนิจนิรันดร์(ซํ้า)

YouTube Video


Comments