ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีศรีน่าน   จังหวัดน่าน   ตั้งอยู่เลขที่   ๒๒๖/๒๔ ถนนมะโน  ตำบลในเวียง      อำเภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์    ๕๕๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๔๗๑-๐๓๗๓     หมายเลขโทรสาร ๐-๕๔๗๗-๓๐๗๙  Website : www.srinan.ac.th                                                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต  ๓๗  (แพร่ น่าน)

        เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖

        มีเขตพื้นที่บริการ  ได้แก่ ทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองน่าน ยกเว้น ตำบลบ่อสวก ตำบลนาซาว ตำบลเรือง ตำบลบ่อ ตำบลถืมตอง และตำบลไชยสถาน โดยมีพื้นที่เหลื่อมบริการ คือ ตำบลกองควาย  ตำบลฝายแก้ว  ตำบลน้ำเกี๋ยน   และตำบลม่วงตึ๊ด

Comments