https://sites.google.com/srinan.ac.th/posncomnan/

https://docs.google.com/document/d/1wM8HRy-FJWaft6mDwyF07vRafprT53mj3-ENka312EI/edit?usp=sharing

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2560

(สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่านเท่านั้น)


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จัดกิจกรรม เนื่องในวัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยมีก ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 00:26 โดย Satira Racharin
 • พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด คณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 23:30 โดย Satira Racharin
 • โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พล ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 23:04 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในร ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 22:51 โดย Satira Racharin
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสหวิทยาเขตเมืองงาช้างดำ (สพม 37 จังหวัดน่าน) ประกอบด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 00:31 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 100 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน                               ครูวาฑิต  บัวมีธูป             บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับครูดังนี้   1.            บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ         วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.            ครูควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และเกณฑ์การให้คะแนน ในคู่มือการใช้นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไปใช้กับนักเรียน 3.            ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคำแนะนำ การใช้บทเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามข ...
  ส่ง โดย Satira Racharin
 • รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102 เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางบุญเทียม  สมคำรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102
  ส่ง 31 พ.ค. 2560 05:33 โดย Satira Racharin
 • รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางยุวนันท์ เชียงหนุ้นดาวโหลดเอกสาร
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:34 โดย Satira Racharin
 • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกรายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นางชวนพิศ  นันตาตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37ดาวน์โหลดชุดกิจกรรม
  ส่ง 4 เม.ย. 2560 21:10 โดย Atchariya Sarnthoi
 • รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อเรื่อง   :   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ผู้ศึกษา   : นายโชดก สีต๊ะสารปีการศึกษา : 2559
  ส่ง 31 มี.ค. 2560 03:41 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »