https://sites.google.com/srinan.ac.th/posncomnan/

https://docs.google.com/document/d/1TOasn4nbA0j-Yz1sQwpnNOak_NYXYQD0eiBrVJI4Z1M/edit?ts=5964947d     https://docs.google.com/document/d/1wM8HRy-FJWaft6mDwyF07vRafprT53mj3-ENka312EI/edit
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ชั้น ป.6  ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิธีการชำระเงินผ่านธนาคารดาวน์โหลดแบบฟอร์มห้องเรียนปกติ1.ใบแจ้งการชำระเงิน(ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.5 ยกเว้น 4/2 และ 5/1)2 ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2560 21:55 โดย Atchariya Sarnthoi
 • การชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มห้องเรียนปกติ1.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.1-ม.52.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.6-1-6-73.ใบแจ้งการชำระเง ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 00:47 โดย Atchariya Sarnthoi
 • สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 57 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถนายน 2560ดาวน์โหลดระเบียบการ    สมัครออนใลน์
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:17 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล                                                   
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 23:06 โดย Satira Racharin
 • การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนโดย ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 00:47 โดย Satira Racharin
 • บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2560 19:01 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่าวันที่ 14 - 15 ต ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2560 19:37 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน 26 คน ณ วัดป่าน ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 02:21 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 107 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ครูไอยเรศ สว่างเมืองวรกุล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นโดยแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์  วิชาเคมี 4 (ว 32222) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 ถ่านหินโดย  ครูไอยเรศ  สว่างเมืองวรกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37ดาวน์โหลดเอกสาร
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 00:15 โดย Satira Racharin
 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน                               ครูวาฑิต  บัวมีธูป             บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับครูดังนี้   1.            บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ         วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.            ครูควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และเกณฑ์การให้คะแนน ในคู่มือการใช้นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไปใช้กับนักเรียน 3.            ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคำแนะนำ การใช้บทเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามข ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2560 22:43 โดย Satira Racharin
 • รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102 เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางบุญเทียม  สมคำรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102
  ส่ง 31 พ.ค. 2560 05:33 โดย Satira Racharin
 • รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางยุวนันท์ เชียงหนุ้นดาวโหลดเอกสาร
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:34 โดย Satira Racharin
 • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกรายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นางชวนพิศ  นันตาตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37ดาวน์โหลดชุดกิจกรรม
  ส่ง 4 เม.ย. 2560 21:10 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »