ข่าวรอบรั้วเขียว-ขาว


ประชุมฯ"การดำเนินงานตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล"

โพสต์16 มี.ค. 2560 00:27โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 00:54 ]

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การดำเนินงานตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล"  ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ระหว่างวันที่ 16 -17 มีนาคม 2560 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์15 มี.ค. 2560 02:20โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2560 23:10 ]

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้บูรณการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีครูเข้าร่วมประชุม 180 คน

การประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

โพสต์8 มี.ค. 2560 18:39โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 18:47 ]

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่านค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16

โพสต์23 ก.พ. 2560 02:29โดยSatira Racharin

นายสมพงษ์  พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเรารักสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ ครั้งที่ 16 ( WE LOVE NATURE CAMP # 16
ระหว่างวันที่ 3-5  กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี

โพสต์22 ก.พ. 2560 02:54โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 03:11 ]

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู บุคลากร ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล  

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด

โพสต์20 ก.พ. 2560 18:45โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 18:48 ]

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินทางไปโรงเรียน นันทบุรีวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พร้อมกับคณะครูผู้ดูแลค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โพสต์16 ก.พ. 2560 21:03โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 19:06 ]

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเดินตามเส้นทางไปโรงเรียน บ่อสวกวิทยาคาร  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พร้อมกับคณะครูผู้ดูแล


ศรีน่านปริทัศน์' 59

โพสต์1 ก.พ. 2560 21:01โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 21:51 ]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดงานศรีน่านปริทัศน์' 59 ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนมีอายุ 92 ปี ในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นจำนวนมากโดยเริ่มตั้งแต่เวลา  7.00 น. เป็นต้นไป แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โพสต์31 ม.ค. 2560 03:02โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 03:04 ]

นายสมาร์ท  แก้วบัวดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนค้นหาสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ TALK SHOW และมีนิทรรศการแนะนำการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และกองส่งเสริมการมีงานทำ  กรมการจัดหางาน  จังหวัดน่าน  ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล แนะแนวโรงเรียนบ้านดอน

โพสต์25 ม.ค. 2560 03:06โดยSatira Racharin   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 03:10 ]

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ออกแนะแนวนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)วันที่ 25 มกราคม 2560 


1-10 of 60