แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1และ4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4  วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 01:07 โดย Satira Racharin
 • ปฏิบัติธรรมรุ่น 2 คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม โครงการ "ทำงานด้วยธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ปีการศึกษา 2560 ระหว่างว ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:54 โดย Satira Racharin
 • ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:38 โดย Satira Racharin
 • สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนสตรีศรีน่าน ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:28 โดย Satira Racharin
 • สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนสตรีศรีน่าน ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 23:49 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 74 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »