https://sites.google.com/srinan.ac.th/posncomnan/

https://docs.google.com/document/d/1wM8HRy-FJWaft6mDwyF07vRafprT53mj3-ENka312EI/edit?usp=sharing

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2560

(สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่านเท่านั้น)


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  • บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศร ...
    ส่ง โดย Satira Racharin
  • กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่าวันที่ 14 - 15 ต ...
    ส่ง 15 ต.ค. 2560 19:37 โดย Satira Racharin
  • กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน 26 คน ณ วัดป่าน ...
    ส่ง 12 ต.ค. 2560 02:21 โดย Satira Racharin
  • วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านได้ยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธง  เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพราะธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถ ...
    ส่ง 12 ต.ค. 2560 01:55 โดย Satira Racharin
  • กิจกรรม งานวันเกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีน่านได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของครู 12 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน คือ ครูวีรวรรณ ...
    ส่ง 12 ต.ค. 2560 01:37 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 105 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  • กฎหมายในชีวิตประจำวัน                               ครูวาฑิต  บัวมีธูป             บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีคำแนะนำสำหรับครูดังนี้   1.            บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ         วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.            ครูควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และเกณฑ์การให้คะแนน ในคู่มือการใช้นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไปใช้กับนักเรียน 3.            ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคำแนะนำ การใช้บทเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามข ...
    ส่ง 21 ก.ย. 2560 22:43 โดย Satira Racharin
  • รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102 เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางบุญเทียม  สมคำรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23102
    ส่ง 31 พ.ค. 2560 05:33 โดย Satira Racharin
  • รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางยุวนันท์ เชียงหนุ้นดาวโหลดเอกสาร
    ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:34 โดย Satira Racharin
  • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกรายวิชา ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นางชวนพิศ  นันตาตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37ดาวน์โหลดชุดกิจกรรม
    ส่ง 4 เม.ย. 2560 21:10 โดย Atchariya Sarnthoi
  • รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อเรื่อง   :   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ผู้ศึกษา   : นายโชดก สีต๊ะสารปีการศึกษา : 2559
    ส่ง 31 มี.ค. 2560 03:41 โดย Atchariya Sarnthoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »