แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิธีการชำระเงินผ่านธนาคารดาวน์โหลดแบบฟอร์มห้องเรียนปกติ1.ใบแจ้งการชำระเงิน(ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.5 ยกเว้น 4/2 และ 5/1)2 ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2560 21:55 โดย Atchariya Sarnthoi
 • การชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มห้องเรียนปกติ1.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.1-ม.52.ใบแจ้งการชำระเงินห้องเรียนปกติ-ม.6-1-6-73.ใบแจ้งการชำระเง ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2560 00:47 โดย Atchariya Sarnthoi
 • สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเอเอฟเอสเขตน่าน  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 57 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถนายน 2560ดาวน์โหลดระเบียบการ    สมัครออนใลน์
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:17 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล                                                   
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 23:06 โดย Satira Racharin
 • การแข่งขันกรีฑาโรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 สนับสนุนโดย ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 00:47 โดย Satira Racharin
 • บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2560 19:01 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่าวันที่ 14 - 15 ต ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2560 19:37 โดย Satira Racharin
 • กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน 26 คน ณ วัดป่าน ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 02:21 โดย Satira Racharin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 107 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อเรื่อง        :     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ผู้ศึกษา         :  นายโชดก สีต๊ะสาร ปีการศึกษา         :           2560บทคัดย่อ             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์                 ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์                  ในสามมิติ ช ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 21:30 โดย Atchariya Sarnthoi
 • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาค้าจุนโลก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เล่มที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา ในทวีปเอเชียและยุโรป ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาค้าจุนโลก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เล่มที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา ในทวีปเอเชียและยุโรปนางมิตรทิรา กาบนันทาโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลดที่นี่
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 20:59 โดย admin webadmin
 • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  วิชาฟิสิกส์  เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดย ครูแท้  นามแก้ว  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเมือเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเอกสาร : คลิกที่นี่
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 20:33 โดย admin webadmin
 • รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านชื่อผู้ศึกษา นางจามจุรี ศรีกันทะหน่วยงาน  โรงเรียนสตรีศรีน่านปีการศึกษา 2559บทคัดย่อ        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 17:55 โดย Kru Alongkot Suttagarn
 • รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด นิทานอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่านผู้รายงาน นางสาวรัตน์ชรีพร  กุมมาละหน่วยงาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37 (แพร่ - น่าน)ปี พ.ศ. 2559บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด นิทานอาเซียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหล ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 17:54 โดย Kru Alongkot Suttagarn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »