Homeดาวโหลด มาตรฐานครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน(มาตรฐานที่ 7)

กำหนดส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพครูรายบุคคล 
ส่งวันที่ 25 มีนาคม 2559


กำหนดส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ วันที่ 30 มีนาคม 2560

อยู่ในช่วงปรับปรุงรูปแบบค่ะ 

ดาวโหลดไฟล์ SAR 2559 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้DOWNLOADสมรรถนะสำคัญ  ม.6