ข่าวสาร/ประกาศ

แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
 
                งานการเงิน โรงเรียนสตรีศณีน่าน จะแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
        ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. - 8.30 น.
                นักเรียน ม.ต้น ได้รับเงิน 210 บาท
                นักเรียน ม.ปลาย ได้รับเงิน 230 บาท
        ให้นักเรียนเตรียมใบเสร็จเพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน

ขอชี้แจงให้ทราบถึงใบเสร็จ ต้องเป็นใบเสร็จที่มาจากร้านขายอุปกรณ์การเรียน งดรับใบเสร็จจากร้านค้าที่ไม่ได้ขายอุปกรณ์การเรียน เช่นร้านเบเกอรี่ ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น

รับชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

posted Nov 14, 2016, 7:39 PM by finance dep

นักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2/59
สามารถนำเงินมาชำระได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 9.00 น.-12.00 น.
ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559

posted Nov 11, 2016, 8:26 PM by finance dep

1.ใบแจ้งการชำระเงิน(ห้องเรียนปกติ ม.1 - ม.5)

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 
ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีศรีน่าน

1.นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน

2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่  ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ

ส่วนที่ 2 ( สำหรับธนาคาร ) ให้ถูกต้อง  ชัดเจนและครบถ้วน

           3. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินไปชำระค่าเทอม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด คือ  วันที่ 25 ตุลาคม 2559  ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ( ภายใน 15 วัน )

           4. ผู้ปกครองและนักเรียน   ไม่สามารถ  จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้  ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เท่านั้น

           5. หลังจากชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน

           6. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559   ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับงานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

          7. ถ้านักเรียนทำใบแจ้งการชำระเงินหายให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของห้องเรียนตนเอง 

          8. ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถพิมพ์เอกสารใบแจ้งการชำระเงินฯ  จากเว็บไซต์โรงเรียน  โดยพิมพ์เอกสารให้ตรงตามอัตราการชำระเงินของนักเรียน แล้วสามารถดำเนินการ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้น ได้

           9. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา ๑๐ บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ

          10. ตัวอย่าง  การเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง  และ เลขที่ 

ใน  ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 ( สำหรับธนาคาร )

                     ชื่อ – นามสกุลนักเรียน    เด็กชายรักเรียน   ใจดี

                     เลขประจำตัวนักเรียน  ( Ref.1:    54321

                     ชั้น/ห้อง   ( Ref.2 :   ม.1.1

                     เลขที่  ( Ref.3:   1

1-2 of 2