หน้าแรก

โครงการอบรมขยายผล โครงการอบรมปฏิบัติการ DLIT (Distance Learning Information Technology)

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ได้ดำเนินจัดการอบรมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียน นำระบบ Google Apps for Education มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นับเป็นเครื่องมือในการสร้างเนื้อหาบทเรียนได้สะดวกมาขึ้นสำหรับครูของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

  
  มีการจัดอบรมดังนี้