แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561


 


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [10 เมษายน 2562 ] ประชุมครู

 ข่าวนักเรียน

  • ตรวจเช็คเวลาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 
  • ผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 

ข่าวครู - บุคลากร

ข่าวสารด้านการศึกษา

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน