O Elektrotechnice

V současné době nás elektrická a elektronická zařízení obklopují na každém kroku, některé zabezpečují důležité funkce (provoz vozidel, řízení dopravy, vytápění budov, ochranu majetku), jiné najdeme v každém počítači, kopírce a vlastně všech přístrojích výpočetní a kancelářské techniky. Další elektronická zařízení slouží například pro zábavu a komunikaci s přáteli.

Většinu z nich určitým způsobem běžně využíváme a bez některých z nich si už ani nedovedeme představit jeden jediný den.

Abychom mohli všechny možnosti a schopnosti elektrických zařízení správně a účelně využívat, případně přicházeli se zajímavými podněty pro vývoj nových přístrojů, je velice důležité porozumět základním principům fungování elektrických obvodů a být si vědomi možných limitů a omezení daných vlastnostmi použitých materiálů nebo technologií výroby.

Jednotlivými kapitolami elektrotechniky provází žáky na naší škole celá řada odborných předmětů. Některé z nich rozšiřují a prohlubují teoretické znalosti praktickými cvičeními ve specializovaných laboratořích, kde si žáci osvojí a ověří získané vědomosti při zapojování, měření i programování elektronických přístrojů.

V prvním ročníku se žáci seznámí se základy elektrotechniky, konkrétně se zákony stejnosměrného proudu, elektrostatického a magnetického pole a elektromagnetické indukce. Ve druhém ročníku pokračují v řešení obvodů střídavého proudu a třífázové soustavy. Také se seznámí s principy fungování a návrhu elektrických strojů a přístrojů i výrobou a rozvodem elektrické energie. Není možné opomenout číslicovou techniku, jejíž základní principy a pravidla se využívají ve všech digitálních a programovatelných obvodech. Základní stavební prvky všech elektronických zařízení – jednotlivé součástky a jejich charakteristiky i větší funkční celky sestavené z těchto součástek včetně jejich návrhu se postupně probírají v předmětu elektronika od druhého do čtvrtého ročníku. V praxi je třeba celou řadu elektrických veličin správně změřit a zvolit vhodnou metodu i správné měřicí přístroje a změřené hodnoty správně interpretovat. Návrh a konstrukci elektronických zařízení může výrazně zrychlit a zjednodušit využití specializovaných programů, které mohou simulovat funkci obvodů s různými parametry. Proto naši žáci získávají teoretické i praktické znalosti v předmětech elektrotechnická měření a konstrukční cvičení.

Od třetího ročníku se podle zvoleného zaměření profilové předměty liší.

Elektrotechnika - technika počítačů - předává žákům znalosti a zkušenosti z oblasti osobních počítačů, počítačových sítí, síťových kabelážních systémů, programovatelných hradlových polí, mikroprocesorů a mikrořadičů.

Elektrotechnika - počítačové řízení - objasňuje principy návrhu a řízení průmyslových a technologických procesů, funkci měřící, řídící a regulační techniky včetně snímání a měření elektrických a neelektrických veličin. Žáci se naučí ovládání a řízení strojů pomocí různých typů programovatelných automatů.

Žáci mají možnost navštěvovat elektrokroužky, které jsou zaměřené na praktickou činnost s elektronickými obvody a programování a také se pravidelně účastní soutěží, kde mohou porovnat své znalosti a navržená řešení a získat tak nové zkušenosti, například „ROBO soutěž pro střední školy“, „Napájeno sluncem“, „Hranické robotování“, „Enersol“.

Podřízené stránky (2): Ročníkové práce E3, A3 Soutěže