เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์18 ก.ค. 2561 03:05โดยphichitpittayakom school   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 07:11 ]

เผยแพร่รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

     ตามที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว นั้น 
     ในการนี้งานแผนงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณได้จัดทำรายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป โดยมีรายงานการสรุปดังนี้