หน้าหลักเรื่องแจ้ง

 รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ."และรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก   
 ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก   
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก   
 ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก   
 “แนวทางการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน”  ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก   
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ "NEW DLTV" (7 ก.ย.61) คลิก 
 NEW DLTV การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (25 ส.ค.61) > คลิก 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง พ.ศ.2561 > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561 > คลิก 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก
 ประกาศยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ QAMS > คลิ
 แผนปฏิบัติการ สพม.9 ประจำปีงบประมาณ 2561 > คลิก  
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก  
 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก  
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก    
 สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 
 แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก
 การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ (26 มกราคม 2561) > คลิก
 เอกสารประกอบการประชุม การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ วันที่ 26 ม.ค. 2561 > คลิก
 รายการพิเศษ ศธ. มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 (29 ธันวาคม 2560) > คลิก 
 ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) > คลิก 
 คลิป การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. ชั้น 9
    - การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ > คลิก 
    - การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6) > คลิก
    - การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง > คลิก
    - Best Practice การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ > คลิก
    - แนะนำใช้สื่อการสอน eDLTV DLIT Obec Channel Youtube > คลิก 
 การประชุม "ชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560" คลิก 
 การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร > คลิก 
 ปรับแก้ไขแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือแจ้ง สพท.) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2560 > คลิก 
 บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 > คลิก
 มาตรฐาน DLTV & DLIT > คลิก 
 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สพฐ. > คลิก  
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิก   
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิก  
 สไลด์ DL-Thailand 2559 > คลิก  
 เอกสาร การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 > คลิก
 ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ Active Learning > คลิก(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 • ประเด็นติดตาม ของ สพฐ. สรุป ประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบาย ของ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง    1.ร้อยละของสถานศ ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2561 00:32 โดย prakru pc
 • Google Apps for Ed ขออนุญาตนำความจาก Dr.Natchaphon มาขยายต่อ ความดังนี้ ครับ         แจ้งสมาชิกทุกท่านครับ โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้สมัครผูกโดเมนกับ Google Apps for Education โครงการเก ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 00:29 โดย Dlit spm9
 • นิเทศ ติดตาม DLIT นครปฐม        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได้สูงสุด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่แข็งแกร่งเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นฐานการเร ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2559 18:57 โดย Dlit spm9
 • นิเทศ ติดตาม DLIT สุพรรณบุรี         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได้สูงสุด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่แข็งแกร่งเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นฐานการเร ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 04:31 โดย Dlit spm9
 • แข่งขันทักษะภาษาจีน สพฐ. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ส่งแข่งขันทักษะร้องเพลงจีน และเล่านิทานภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองรายการ เป็นตัวแทนศูนย์จังหวัดนครปฐม เพื่อเข ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 22:31 โดย Dlit spm9
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/plan61.pdf

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/phuth-chea

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/home/dlit-spm9

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/home/report

KRS คุณภาพการศึกษาทางไกล

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/texbook

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/44883992_595165237568160_5386774452526645248_n.jpg?attredirects=0

ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับภาษาไทย) > คลิก
(ฉบับภาษาอังกฤษ) > คลิก


Infographic
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​
ตอนที่​ 1

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

https://hangouts.google.com/
DLIT-SPM9 Hangouts


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/e-book-spm9/home