หน้าหลัก


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระบาทในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

เรื่องแจ้ง

 รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ."และรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. > คลิก   
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก  
 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก   
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก    
 สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 
 แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก
 การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ (26 มกราคม 2561) > คลิก
 เอกสารประกอบการประชุม การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ วันที่ 26 ม.ค. 2561 > คลิก
 รายการพิเศษ ศธ. มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 (29 ธันวาคม 2560) > คลิก 
 ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) > คลิก 
 คลิป การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. ชั้น 9
    - การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ > คลิก 
    - การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6) > คลิก
    - การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทาง > คลิก
    - Best Practice การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ > คลิก
    - แนะนำใช้สื่อการสอน eDLTV DLIT Obec Channel Youtube > คลิก 
 การประชุม "ชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560" คลิก 
 การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร > คลิก 
 ปรับแก้ไขแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือแจ้ง สพท.) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2560 > คลิก 
 บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 > คลิก
 มาตรฐาน DLTV & DLIT > คลิก 
 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สพฐ. > คลิก  
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิก   
 คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี พ.ศ. 2559 คลิก  
 สไลด์ DL-Thailand 2559 > คลิก  
 เอกสาร การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 > คลิก
 ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ Active Learning > คลิก(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 • ประเด็นติดตาม ของ สพฐ. สรุป ประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบาย ของ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง    1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่    2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    4.ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    5.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย    6.ร้อยละของสถานศ ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2561 00:32 โดย prakru pc
 • ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล 60 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560  >>> คลิกData Management Center : DMC > SET   http://portal.bopp-obec.info/obec60EMIS > EFA  http://data.bopp-obec.infoB-OBEC   http://bobec.bopp-obec.infoM-OBEC    http://cct.thaieduforall.orgSchoolMIS > GPA   http://schoolmis.obec.expert Secondary Grading System : SGS > GPA    http://sgs.bopp-obec.infoCCT   http://cct.thaieduforall.org
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 02:07 โดย prakru pc
 • แนะนำเครื่องมือ-แหล่งทรัพยากร     ว็บไซต์ Read Write Think เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจ มีเครื่องมือ และทรัพยากร เพื่อการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เครื่องมือนี้ใช้สร้างการ์ตูน และแบ่งปันได้ทันที อยู่ที่เราจะประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนก็สามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ตามต้องการ สามารถเลือกใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายตามระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยม คลิกที่แบนเนอร์ไปตามลิงก์ได้เลย         การประเมินผลด้วย"แฟ้มสะสมงาน" เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่เนื้อหาวิชาที่ครูสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการสอนของครู และแฟ้มสะสมงานยังส่งอิทธิพลต่อทัศนคติที่ดีในการเรียนของน ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2560 19:05 โดย Dlit spm9
 • Google Apps for Ed ขออนุญาตนำความจาก Dr.Natchaphon มาขยายต่อ ความดังนี้ ครับ         แจ้งสมาชิกทุกท่านครับ โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้สมัครผูกโดเมนกับ Google Apps for Education โครงการเก่าปิดโครงการไปแล้ว ได้ประสานงานไปยังคุณเอ๋ ได้ความดังนี้ครับ     1.โรงเรียนมีโดเมนที่เป็น .ac.th     2.ให้ลงสมัครใน Google ( www.google.com/edu )     3.ติดต่อกับ Dotarai หรือโรงเรียนดำเนินการเอง เพื่อเปิดพอร์ตสื่อสารบางตัวให้ Google (วิธีการมีในคู่มือ เฟิร์ส จะช่วยได้ครับ)     4.รออีเมลจาก Google เพื่อให้ admin เข้าไปจัดการ ภายใน 30 วัน     5.เมื่อระบบเปิดหมดแล้ว ระบบจะเปลี่ยนให้เป็น Education ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ  ได้เลยคร ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 00:29 โดย Dlit spm9
 • นิเทศ ติดตาม DLIT นครปฐม        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได้สูงสุด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่แข็งแกร่งเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในอนาคต โดยมุ่งพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)        ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ นวัตกรรม และทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2559 18:57 โดย Dlit spm9
 • นิเทศ ติดตาม DLIT สุพรรณบุรี         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองได้สูงสุด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่แข็งแกร่งเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในอนาคต โดยมุ่งพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)         ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ นวัตกรรม และทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2559 04:31 โดย Dlit spm9
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/phuth-chea

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/home/dlit-spm9

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/home/report

KRS คุณภาพการศึกษาทางไกล

https://sites.google.com/a/spm9dlit.com/dlit/texbook


Infographic
แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

https://hangouts.google.com/
DLIT-SPM9 Hangouts


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/e-book-spm9/home