หน้าแรก


 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

                                              

                                     


รายงานการอนุมัติเงินประจำงวดเเละการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานตามโครงการ
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563
   
        

 

                                       


                       


  

นางสาวสุวิมล  คงเชย
          รักษาการ ผอ.กลุ่ม             บริหารงานการเงิน และสินทรัพย์


http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

: คู่มือวิธีประกวดราคา e-biddinghttp://obecmail.org/
http://www.spm38.go.th/home/index.php/plan.html


เว็บเพจโอเน็ต  
: เว็บไซต์ สทศ.
http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php

หน่วยงานการศึกษา