หน้าแรก

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

                                              

                                                       
รายงานการอนุมัติเงินประจำงวดเเละการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานตามโครงการงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563
   
        

 

                                       


                       


  
นางคมคาย   หลินเจริญ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน     และสินทรัพย์


http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

: คู่มือวิธีประกวดราคา e-biddinghttp://obecmail.org/
http://www.spm38.go.th/home/index.php/plan.html


เว็บเพจโอเน็ต  
: เว็บไซต์ สทศ.
http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php

หน่วยงานการศึกษา