คณะกรรมการ

                        


คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

๑.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑.  นางปราณี รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประธานคณะกรรมการ

๒.  นายประพันธ์  ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กรรมการ

๓.  นายเชาว์วัศ  ปัดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม กรรมการ

๔.  นายไพรวัลย์  ผลชู      ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานรัชมังคลาภิเษก กรรมการ

๕.  นางศิริพร พิมลทีป รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ


๒.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    ๑.  นายมนูญ  เพชรมีแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายสุรเชษฐ์  ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กรรมการ

    ๓.  นายนิพนธ์  ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ กรรมการ

    ๔.  นายทวี  มูลมานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ


๓.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

    ๑.  นางคณาพร  เทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัย ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายสำรวย  ทินพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการ

    ๓.  นายจำรัส  หรรษาวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัย                 กรรมการและเลขานุการ


๔.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

    ๑.  นางอ่างทอง  บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายสมาน  เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาวพิทยาคาร กรรมการ

    ๓.  นางพิสมัย  จำนงพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม กรรมการ

    ๔.  นายเหรียญชัย  ม่วงคลา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงพิทยาคาร กรรมการ

    ๕.  นางจารุรัตน์ แสงมหาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ กรรมการและเลขานุการ


๕.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา เคมี

    ๑.  นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ      ผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำพิทยาคาร         กรรมการ

    ๓.  นายทองคำ  ชาญศึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

๖.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา

    ๑.  นายพิศิษฐ์  วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม                           ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายจงกล  เวียงสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก          กรรมการ

    ๓.  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม                        กรรมการและเลขานุการ


๗.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส

            ๑. นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ

 ๒.  นายทองคำ  ชาญศึก        รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ


๘.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    ๑.  นายมีศิลป์  ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี         ประธานคณะกรรมการ

       ๒.  นายจิรศักดิ์  ปราณีนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม   กรรมการ

    ๓.  นายนิคม  วิทาโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี กรรมการและเลขานุการ


๙.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    ๑.  นายมนูญชัย  ทัพเจริญ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ     ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยา         กรรมการ

    ๓.  นายศักดา  สวัสดิ์สละ     ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ

    ๔.  นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ


๑๐.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา คอมพิวเตอร์

    ๑.  นายทรงรัตน์  ธนมาลาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายวีระชัย มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร         กรรมการ

    ๓.  นายสมบัติ เอื้อกิจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ


๑๑.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

        ๑.  นายพิศิษฐ์  วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม                ประธานคณะกรรมการ

        ๒.  นางบุญทัน   วัฒนศักดิ์สุรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา     กรรมการ

        ๓.  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม     กรรมการและเลขานุการ


๑๒.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษางานประกันคุณภาพ

    ๑.  ดร. อดิศักดิ์  มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม         ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายสุพจน์  พลหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ


๑๓.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา การงานอาชีพ

    ๑.  นายพงษ์ศักดิ์  ถวิลไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์         ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายสมทรัพย์   ภูโสดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์         กรรมการ

    ๓.  นายประเทือง   พลเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กรรมการ

    ๔.  นายบุญสงค์   อรรคฮาตสี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กรรมการ

    ๕.  นายธงชัย   หมื่นสา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กรรมการ

    ๖.  นายเรืองยศ  วิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์         กรรมการและเลขานุการ


๑๔.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน

    ๑.  นายกษม  บุญบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล ประธานคณะกรรมการ

    ๒.  นายบัณฑิต   วิเท่ห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ

    ๓.  นางปราณี   รัตนธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ                 กรรมการ

    ๔.  นาย ประสิทธิ์   ชาญศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร          กรรมการ

    ๕.  นางสุมาลี สุขรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล         กรรมการและเลขานุการComments