Stedelijke werkplaats


Eerste stedelijke werkplaats 
Tijdens de eerste stedelijke werkplaats hebben we onze onderzoeksruimte verkend: Wat gaan wij samen maken? Naar welke resultaten werken we toe? Hoe gaan we samen onderzoeken? En wat gaat iedereen hier zelf samen met zijn/haar onderzoeksgroep in doen? Vervolgens hebben we stilgestaan bij het potentieel van de speeltuin en 'waar draait het om in de speeltuin?'


 • Iedereen had een foto / beeld mee wat symbool stond voor Waar draait het om in de speeltuin? Tijdens een korte speeddate wisselde iedereen hierover uit. Voor resultaten zie het mapje hiernaast. • Vervolgens zijn we gaan clusteren en beelden / woorden / foto's met eenzelfde thema bij elkaar gaan leggen. Voor resultaten zie het mapje hiernaast. • Daarna is iedereen het potentieel van zijn/haar speeltuin gaan verkennen. Ook werd er nagedacht over wie er betrokken kon worden bij het verwezenlijken van dit potentieel en de stappen die hiervoor gezet moeten worden. Zie resultaten in het mapje hiernaast.Tweede stedelijke werkplaats

Tijdens de tweede stedelijke werkplaats zijn we bezig geweest met het concretiseren van waar het om draait in de speeltuin. Alle input uit alle werkplaatsen hierover is verwerkt en hiervan is een eerste voorzet gemaakt voor kwaliteitsdomeinen activiteiten en kwaliteitsnormen per speeltuin. Zie foto's hiernaast.Deze voorzet hebben we gezamenlijk verder uitgewerkt: aangevuld met activiteiten, normen (groen) en monitor systemen (grijs). Zie foto’s hiernaast voor het eind resultaat.Een ander onderdeel van deze werkplaats was een sessie met de ‘knoop stoel’ en de ‘zou het helpen als 2018 stoel’. We merken dat er veel speelt en leeft in de speeltuinen. Doel van deze sessie was nieuwe ruimte verkennen. Op de knoop stoel zat een onderzoeksleider met een knoop: een kwestie waar hij / zij rondom (zelf)beheer mee zit. Op de andere stoel zat iemand die mogelijk mee kan denken hoe deze knoop vanaf 2018 te verminderen of weg te halen.


Taaie knopen waren o.a. openstelling, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, verhuur van de speeltuin en verschillende regels die (nu nog) het zelfbeheer tegengaan.


We sloten de werkplaats af met stil te staan bij het vervolg in de speeltuin. We vroegen iedere onderzoeksleider de volgende vraag te beantwoorden: Hoe ga ik vanuit deze activiteiten vanaf 2018 mijn speeltuin beheren? Zie resultaten hiernaast.

Derde stedelijke werkplaats
Tijdens de derde stedelijke werkplaats hebben we voornamelijk stilgestaan bij het beheer van de speeltuin in de toekomst en het uitdagen en inrichten van mogelijkheden vanaf 2018. Er is gekeken naar de eerste beelden voor stedelijke ondersteuning en de stappen die genomen (moeten) worden binnen het onderzoek richting 5 februari 2016.

Bij binnenkomst lag er een landschap vol met:

 • Briljante ideeën en toekomstbeelden voor beheer 
 • Ondersteuningsvragen
 • Ondersteuningsaanbod

  Allen voortgekomen uit de de tweede werkplaats in de speeltuinen. 
  Zie de resultaten hiernaast.


 Gesprek op voeten

Tijdens het 'gesprek op voeten' hebben we verschillende stellingen verkend, rondom het beleid in relatie tot zelfbeheer, right to challenge en de uitvraag sociaal makelaarschap.

Iemand nam een stelling in, iedereen die het eens was met deze stelling bewoog naar deze persoon toe. Iedereen die oneens was, ging verder van deze persoon afstaan. De afstand stond symbool voor de mate eens of oneens. 

De extremen (ver weg, of juist dichtbij) werden gevraagd uitleg te geven. Vervolgens bewoog iedereen weer naar deze persoon toe of af, in de mate van eens of oneens zijn met de uitleg. 
Vervolgens werd een nieuwe stelling ingebracht en herhaalde het proces zich.


Meedenk kringen 

Meedenk kringen zijn kringen waarbij een expert als 'uitdager' op een specifiek thema de onderzoeksleider waardeert, uitdaagt en adviseert. De uitkomsten per thema zijn hieronder beschreven.


1. Financiën, meerjarenbegroting door Nathan Rozema

Nathan adviseert iedereen om alvast zoveel mogelijk manieren te zoeken waarop je geld kunt verdienen. Niet wachten op advies vanuit de gemeente, maar alvast aan de slag gaan met wat in ieder geval wel mag en lobby'en voor wat je verder wilt bereiken.
Verder adviseert Nathan als ondersteuningsstructuur een wijkcorporatie waar kleine initiatieven gezamenlijk gebruik kunnen maken van een backoffice.2. Risicobeheersing door Marieke Ploeg

Naar de individuele speeltuinen toe
Naar mogelijke ondersteuningsstructuur toe Naar de kwaliteitseisen toe
3. Integrale sturing door Rolf Oosterbaan

Rolf geeft de volgende tips mee: 

 • Waar je knipt in taken en verantwoordelijkheden tussen initiatief-gemeente is maatwerk. Zorg dat je goed weet wat je wil en kan dragen aan verantwoordelijkheden; dan maak je een plan en dat bespreek je met de gemeente. Voorbeelden van bv. Een werkplan zijn beschikbaar. Ook zou er een format voor kunnen worden ontwikkeld.
 • Start van organisatie: mobiliseer je netwerk uit de buurt. Goede plekken voor het zoeken van een netwerk zijn scholen, kinderopvang. Zoek het vooral in het netwerk waar kinderen en ouders in de basisschool leeftijd zijn. Vraag hulp bij het maken van een stappenplan hoe je tot organisatie komt. 
 • Als er maar één bepaalde groep zich echt wil inzetten: start dan met die groep i.p.v. je te richten op ruzies in de buurt. Versterk/beloon de positieve krachten.
 • Pas je ambitieniveau aan, aan de buurt. Begin b.v. met huisregels en handhaaf deze dan ook!Zoek ook draagvlak het handhaven van de gestelde regels.
 • Een goede organisatie (b.v. Vereniging) of stichting. Voorbeeld modellen zijn beschikbaar. In de speeltuin bindt de mensen uit de buurt en versterkt de status.
 • Bij speeltuinen met veel tweeverdieners, een provinciale functie met weinig binding met de wijk, veel praten en weinig doen: formuleer vrijwilligersbeleid en organiseer een financiële prikkel, waardoor je extra inkomsten hebt voor professionele inzet of belonen van vrijwillige inzet: b.v. jaarabonnement met hoger tarief als je je niet inzet en met lager tarief/gratis als je je wel inzet.
 • Denk eerst na over of de speeltuin een hek moet hebben of niet. Als de wijk/buurt geen hek nodig heeft is er sprake van een heel ander concept.
 • Als er binnen de gemeente beleid wordt gevoerd dat met elkaar in strijd is: leg het voor aan de betreffende wethouders (b.v. GG&GD houdt medegebruik speeltuinhonken door BSO tegen).
 • Er is veel kennis bij collega’s en vrijwilligers: zoek elkaar op, zorg voor een stedelijk platform (digitaal?) en minstens 1x per jaar op thema een stedelijke bijeenkomst.
 • Er is veel kennis bij NUSO: maak er gebruik van!! Mogelijk kan de gemeente ook een centraal info punt zijn bv. In samenspraak met NUSO en andere gemeentes. Leer van elkaar en er is veel voorbeeld materiaal beschikbaar.4. Teamsamenwerking door Janneke Baan

Janneke geeft de volgende tips mee:Vierde stedelijke werkplaats

Afgelopen periode..
De vierde stedelijke werkplaats zijn we begonnen met stilstaan bij wat voor werk er afgelopen periode is verzet. Iedereen kreeg 2 minuten de tijd om zijn/haar gevoel en gedachtes hierbij in één woord op te schrijven. Zie foto hiernaast.
Concept onderzoeksopbrengst
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het concept van de onderzoeksopbrengst voor de gemeente. Onderzoeksleiders zochten elkaar op en stelde elkaar in speeddate vorm de volgende vragen:


 • Hoe helpt dit toekomstbeeld om jouw toekomstige speeltuin te bouwen?

 • Waar wordt je blij van, wat mis je, wat heb je extra nodigAlle input werd op een gekleurde stip geschreven en opgehangen bij het advies. Zo hebben we gezamenlijk het advies verder uitgewerkt en verbeterd. Zowel onderzoeksleiders als de gemeente hadden nog goede aanvullingen en verbeteringen.

Er is vooral stilgestaan bij de verbinding tussen het stedelijk plan en alle losse beheer modellen en hoe we de tijd tot de slotbijeenkomst kunnen gebruiken om deze zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten.

Ook hebben we de transitieperiode na 5 februari tot 1 januari 2018 goed doorgesproken. Vooral 'de Schakel' tussen gemeente en de 20 speeltuinen riep veel vragen op. Er is dan ook ter plekke besloten hiervoor een extra bijeenkomst te organiseren.


Inspiratie

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord is een buurtinitiatief en draait vrijwel volledig op vrijwilligers. Nieuw rotsoord is een mooi voorbeeld van een initiatief die vanuit 'het hart' werkt en daardoor op slimme en leuke wijze inkomsten genereert. Zo hebben ze via via veel spullen gedoneerd gekregen, hebben ze verschillende prijzen binnen weten te slepen en verbouwen ze eigen producten (o.a. honing, jam, eigen koekjes). Angelique, beheerder en oprichter van Rotsoord heeft vol passie vertelt over de kinderboerderij en tips gegeven wat je voor wel - en niet moet doen.


Nieuw Rotsoord is zeker de moeite waard om een keer een bezoekje te brengen! 
adres: briljantlaan 101, in de wijk Hoograven/tolsteeg.
Merlijn van Huls is co-auteur van het boek 'Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk'. Samen met Merlijn hebben we stilgestaan wie voor ons in de speeltuin 'de best persons' zijn. Best persons zijn probleemoplossers die in staat zijn om anderen aan zich te binden. Ze worden best persons genoemd omdat ze opvallen door hun onorthodoxe aanpak en doordat ze een zichtbaar resultaat boeken. 

Merlijn stelde ons de vraag' Wie bel je op, wanneer je iets gedaan wil krijgen in de speeltuin?' Dit zijn meestal de 'best persons'. Het zijn creatieve mensen, die een voorbeeld zijn voor anderen doordat ze een combinatie van ondernemerschap en betrokkenheid aan de dag leggen. 

En is dat nou net wat in de speeltuin nodig is! Interesse in het boek? klik hier.

Pitches
Als laatste onderdeel hebben de onderzoeksleiders gewerkt aan hun pitch voor tijdens de slotbijeenkomst. Aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat is het hart van jouw speeltuin

 • Wat ga jij bereiken, hoe wordt het nog veel beter na 2018?

 • Wat hebben jullie nodig aan ruimte, middelen en geld?

In groepjes hebben de onderzoeksleiders voor elkaar gepitcht en hebben de anderen geluisterd en becommentarieerd aan de hand van de volgende vragen:

 • wat gun je deze speeltuin zodat het daar nog veel beter wordt

 • wat heb je van daaruit voor een opmerkingen, toevoegingen en tips?


Mooie eerste oefening en voorbereiding voor de slotbijeenkomst. Zie pitches in de map hiernaast. Voor foto's en verslag over de slotbijeenkomst, ga naar SlotbijeenkomstToekomstbeelden voor beheer en briljante ideeen

Ondersteuningsvragen

Ondersteuningsaanbod

Pitches Speeltuinen


Comments