Thiết kế mẫu biểu

Phoebus cho phép bạn tự do thiết kế mẫu biểu mọi hóa đơn , chứng từ, ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi ... trong môi trường Excel
Bạn không cần phải là chuyên gia về Crystal report, Actuate report ... để có những báo cáo đẹp mắt, với đồ thị, hình ảnh , logo, bảng pivot ....
 


Ĉ
Ngo Eric,
20:58, 12 thg 4, 2010
Ĉ
Ngo Eric,
21:03, 12 thg 4, 2010
Ĉ
Ngo Eric,
20:58, 12 thg 4, 2010
Comments