Szkoła‎ > ‎Świetlica‎ > ‎

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASECZNIE

zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu

27.04.2016 r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.      Od dnia 1 września 2015 r. świetlica jest usytuowana w 3 budynkach: ul. Szkolna 14, ul. Sikorskiego 20, ul. Orężna 3b.

2.      W szkole działa świetlica szkolna, która jest pozalekcyjną placówką szkolno-wychowawczą. Jest ona przeznaczona głównie dla oddziału przedszkolnego  i  uczniów klas I-III. Do świetlicy mogą także uczęszczać uczniowie klas IV-VI, którzy muszą przebywać w szkole poza lekcjami, ze względu na pracę zawodową rodziców (prawnych opiekunów) lub oczekują na zajęcia dodatkowe.

3.      Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18.00.

4.      Pracownikiem w świetlicy jest nauczyciel - wychowawca.

5.      Nauczyciele - wychowawcy nie odpowiadają za dzieci, które nie zgłoszą się do świetlicy.

6.      Dziecko zostaje przyjęte do świetlicy na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia, a rodzice zaznajamiają się z Regulaminem świetlicy, co poświadczają stosownym podpisem. Rodzice dobrowolnie dostarczają wyprawkę do świetlicy, która jest, co roku zamieszczana na stronie internetowej świetlicy.

7.      Wszelkie zwolnienia ze świetlicy będą następowały tylko na pisemną prośbę rodziców.

8.      Rodzice winni określić pod czyją opieką dziecko, będzie wracać do domu (dziecko do 7 r.ż. wraca tylko pod opieką osoby dorosłej).

9.      Dzieci mogą wychodzić samodzielnie ze świetlicy szkolnej, ale tylko na pisemną prośbę rodziców, którzy ponoszą w tym czasie za dziecko całkowitą odpowiedzialność.

10.  Rodzice/osoby upoważnione przez rodziców są zobowiązani do pisemnego poświadczenia odbioru dziecka (na liście obecności).

11.  Organizację i czas pracy świetlicy, podział na grupy wychowawcze i przydział tych grup wychowawcom proponuje kierownik, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

12.  Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać liczby 25 uczniów. W przypadku grupy, do której należą uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, liczebność nie może przekraczać 20 uczniów.

13.  Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:

§  grupy uczniów jednego oddziału;

§  uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;

§  uczniów z trzech lub więcej klas o różnym wieku.

14.  Nauczyciel – wychowawca świetlicy pracuje nie tylko ze swoją grupę wychowawczą, ale obejmuje również swoją opieką dzieci z innych grup, w celu równomiernego rozłożenia liczebności pomiędzy opiekunami.

15.  W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

16.  Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez Dyrektora Szkoły.

17.  Zajęcia mogą odbywać się również w innych miejscach niż sale świetlicowe.

18.  Nadzór nad pracą świetlicy pełni Kierownik świetlicy, który podlega Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 

1.       Zadania opiekuńczo – wychowawcze:

a)          tworzenie warunków do nauki własnej, zorganizowanie pomocy w nauce;

b)         organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci;

c)          organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

d)         upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

e)          rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

f)          współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami i placówkami upowszechniania kultury;

g)         nawiązywanie do tradycji kultury narodowej, poprzez udział wychowanków w uroczystościach i imprezach okolicznościowych, wynikających z kalendarza pracy szkoły.

 

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 

1.Dziecko uczęszczające do świetlicy ma prawo do:

·        Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy

·        Poszanowania swojej własności.

·        Życzliwego i podmiotowego traktowania.

·        Wybierania i bycia wybranym do Samorządu Świetlicowego.

·        Korzystania z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej.

·        Brania udziału w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i      

szkołę.

·        Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

·        Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień.

·        Swobody wyrażania myśli i przekonań.

2.Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane jest do:

·        Przestrzegania zasad zawartych w regulaminie świetlicy.

·        Respektowania poleceń nauczyciela.

·        Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty.  

·        Jeden dzień w tygodniu zostaje wyznaczony na przynoszenie do świetlicy przez dziecko swoich zabawek.

·        Przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych przyjścia do świetlicy i zgłoszenia swojej obecności nauczycielowi - wychowawcy.

·        Brania udziału w zajęciach przewidzianych w planie dnia.

·        Zachowywania się oraz bawienia kulturalnie i bezpiecznie tak, aby  nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych.

·        Dbania o czystość i estetyczny wygląd sal.

·        Szanowania sprzętu, gier planszowych, zabawek i innych przedmiotów, które służą im do zabawy i spędzania wolnego czasu. Po skończonej zabawie sprzęt  i gry powinien pozostawiać w należytym porządku.

·        Spokojnego i kulturalnego zachowania.

·        Do innych uczestników zajęć odnoszenia się w sposób koleżeński  i życzliwy, a w razie potrzeby służyć im pomocą.

·        Wychodzenia z zajęć za zgodą wychowawca świetlicy.

·        Korzystania z placu zabaw zgodnie z Regulaminem znajdującym się przy jego wejściu.

  

§ 4

NAGRODY

 

1.      Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.

2.      Pochwała ustna przekazana rodzicom (opiekunom).

3.      Pochwała wpisana do zeszytu kontaktowego do wiadomości rodziców.

4.      Nagroda Samorządu Świetlicowego.

5.      Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy.

6.      Odznaki świetlicowe.

7.      Zdobycie odznaki z wyróżnieniem od Samorządu Świetlicowego..

8.      Pochwała lub podziękowanie Dyrektora Szkoły w obecności społeczności świetlicowej.

9.      List pochwalny do rodziców.

10.  Zdjęcie z wyróżnieniem na stronie internetowej świetlicy.

11.  Dyplom uznania.

12.  Nagroda książkowa lub rzeczowa.

 

§ 5

KARY

 

Za łamanie regulaminu uczeń może zostać ukarany:

1.      Rozmową indywidualną z wychowawcą świetlicy.

2.      Upomnieniem przez wychowawcę świetlicy.

3.      Upomnieniem udzielonym przez wychowawcę w obecności społeczności świetlicowej.

4.      Informacją – uwaga ustną do rodziców (opiekunów).

5.      Upomnieniem udzielonym przez wychowawcę w obecności zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy.

6.      Wpisem do zeszytu kontaktowego do rodziców (opiekunów) lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.      Uwagą pisemną w dzienniku zajęć świetlicy.

8.      Przekazaniem informacji do wychowawcy klasy (słownie oraz za pomocą poczty elektronicznej).

9.      Rozmową z pedagogiem szkolnym.

10.  Upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły.

11.  Obniżoną oceną z zachowania. 

 

Nagrody i Kary są zgodne z Kryteriami oceniania zachowania w świetlicy, zatwierdzonymi na Radzie Pedagogicznej.

 

W świetlicy obowiązują również Normy i zasady świetlicowe oraz Kodeks złości opracowywane wspólnie z dziećmi.

 

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy za pomocą poczty elektronicznej o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

 

§ 6

Zabrania się:

·         Opuszczania zajęć świetlicowych bez wiedzy i zgody nauczyciela wychowawcy;

·         Wynoszenia gier lub innego sprzętu do innych pomieszczeń szkolnych lub poza teren szkoły bez zgody nauczyciela wychowawcy.

·         Samodzielnego obsługiwania sprzętu audio-wizualnego oraz wszelkich urządzeń elektrycznych.

·         Używania telefonów komórkowych oraz gier elektronicznych. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, zabawek i innych urządzeń elektronicznych nagrywających czy odtwarzających. Urządzenia powinny być wyłączone i schowane.

 

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO ŚWIETLICY

 

1.        Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów).

2.        Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy, informując o swojej decyzji kierownika lub wychowawców świetlicy.

3.        Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

  1. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji za pomocą poczty mailowej lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy klasy.

5.        W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do kierownika świetlicy lub Dyrektora Szkoły.

6.        Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

  1. Zgodnie z prawem dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, może być odbierane jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych lub inną osobę pełnoletnią.
  2. Dziecko, które ukończyło 7 rok życia może wracać do domu samodzielnie po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia. W przypadku, kiedy dziecko będzie wracało samodzielnie należy zaznaczyć w Karcie Zgłoszenia „powrót samodzielny”, jeśli z bratem lub siostrą należy wpisać imię i nazwisko brata lub siostry.

9.      W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielski do opieki nad dzieckiem należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty do sekretariatu szkoły.

  1. Rodzice mogą codziennie otrzymywać krótkie informacje na temat zachowania dziecka w świetlicy. W razie konieczności dłuższej rozmowy prosimy umawiać się na spotkanie za pośrednictwem poczty e:mail lub kontaktować się w dniach, w których odbywają się spotkania z wychowawcami klas (zebrania).
  2. W wyjątkowych sytuacjach zwoływane jest spotkanie rodziców, wychowawcy klasy, kierownika świetlicy, wychowawcy grupy świetlicowej oraz specjalisty (psycholog lub pedagog), na którym ustala się sposób postępowania z dzieckiem i spisuje kontrakt.
  3. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7:00 i odebrania do godz. 18:00.

 

§ 8

PRACOWNIK ŚWIETLICY

 

1.        Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i wychowawcy-nauczyciele świetlicy, asystent wychowawcy świetlicy.

2.        Działalność świetlicy nadzoruje kierownik świetlicy wskazany przez Dyrektora Szkoły, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

3.        W każdym budynku świetlicy: ul. Szkolna 14, ul. Sikorskiego 20, ul. Orężna 3b jest powoływany przez kierownika świetlicy koordynator, który określa mu zakres obowiązków, zatwierdzany przez Dyrektor Szkoły.

4.        Koordynator raz na pół roku zgłasza na piśmie do kierownika świetlicy wszelkie potrzeby dotyczące jej działalności (np. wyposażenia, remontów itd.). Kierownik świetlicy przekazuje je w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.

5.        Kierownik świetlicy podlega Dyrektorowi Szkoły.

6.        Dyrektor Szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy oraz wychowawców-nauczycieli świetlicy (przydziały obowiązków).

7.        Przydziały obowiązków (grupy wychowawcze, miejsca pracy, godziny pracy) mogą ulegać zmianie w ciągu roku szklonego w zależności od potrzeb szkoły, danej grupy wychowawczej, bezpieczeństwa i innych sytuacji.

8.        Zespół świetlicowy opracowuje Kryteria przydzielania godzin pracy dla wychowawców.

9.        Komunikacja wewnątrz zespołu:

·         słowna (spotkania nieformalne, zebrania zespołów, spotkania grupy pracującej nad realizacją projektu), indywidualne rozmowy wychowawców z koordynatorem, kierownikiem, Dyrektorem.

·         pisemna, protokoły ze spotkań zespołu, raporty, wnioski, notatki służbowe, notatki z obserwacji zajęć). Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej jest podstawowa formą. W ciągu 3 dni roboczych wychowawca ma obowiązek odpisać do koordynatora, kierownika świetlicy bądź do Dyrektora Szkoły.

  

§ 9

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 

Wychowawca świetlicy:

1.       Prowadzi zajęcia w wymiarze 26 godzin tygodniowo według ustalonego grafiku pracy.

2.       Zobowiązany jest do przestrzegania w pracy aktualnie obowiązujących przepisów BHP. Odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3.       Prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentację, opracowuje miesięczne plany pracy, tygodniowy rozkład zajęć.

4.       Organizuje pracę opiekuńczo – wychowawczą tak, by uwzględniała ona potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci. Systematycznie przygotowuje się do zajęć, dążąc do ich ciągłego uatrakcyjniania.

5.       Stosuje wobec dzieci określone Regulaminem Świetlicy nagrody i kary.

6.       Dba o wystrój świetlicy, odpowiada za powierzone mu mienie świetlicy, gromadzi pomoce, przybory potrzebne mu do pracy.

7.       Zobowiązany jest do systematycznego utrzymywania kontaktów z wychowawcami klas, rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz pielęgniarką.

8.       Przekazuje co miesiąc do wychowawcy klasy za pośrednictwem poczty e:mail informacje na temat zachowania dziecka w świetlicy szkolnej.

9.       Powinien systematycznie się dokształcać.

10.   Wszelkie organizowanie konkursów i innych zadań, które są związane z reprezentowaniem świetlicy poza szkołą lub zapraszaniem gości, wychowawcy zgłaszają na piśmie kierownikowi świetlicy, przekazując mu szczegółowe dane oraz harmonogram i sposób zabezpieczenia finansowego przedsięwzięcia. Kierownik informuje o planowanych działaniach na piśmie Dyrektora Szkoły, który zatwierdza bądź odrzuca projekt.

11.   Zobowiązany jest do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły, kierownika świetlicy oraz koordynatora wynikających ze specyfiki szkoły i aktualnych potrzeb.

12.   Zebrania zespołu świetlicowego należą do zadań obowiązkowych. Są one zgodne z Harmonogramem zebrań zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny. Robocze spotkania powinny być zwoływane z tygodniowym wyprzedzeniem. Spotkania nadzwyczajne mogą być zwołane w trybie pilnym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

13.   Wychowawcy świetlicy mogą codziennie udzielać rodzicom krótkich informacji na temat funkcjonowania dziecka. W razie konieczności dłuższej rozmowy wychowawca umawia się na spotkanie z rodzicami za pośrednictwem poczty e:mail lub wychowawcy klasy.

14.   W wyjątkowych sytuacjach zwoływane jest spotkanie rodziców, wychowawcy klasy, kierownika świetlicy, wychowawcy grupy świetlicowej oraz specjalisty (psycholog lub pedagog), na którym ustala się sposób postępowania z dzieckiem i spisuje kontrakt.

15.   Wszelkie uwagi wychowawca kieruje najpierw do koordynatora zespołu, ten z kolei do kierownika świetlicy, który podejmuje decyzję. Wszystkie sprawy sporne lub trudne kierownik przekazuje do rozstrzygnięcia Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 10

Powierzanie opiece i odbieranie

 

Powierzanie opiece i odbieranie regulują szczegółowo Procedury Przyprowadzania i Odbioru Dziecka ze Świetlicy.

 

Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać:  imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).

 

§ 11

Sytuacje wyjątkowe

 

1.      W sytuacji, gdy dziecko powiadamia o swoim złym samopoczuciu - wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia. Do czasu przybycia rodzica (opiekuna) zapewnia dziecku należytą opiekę.

2.      Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.

3.      W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 18: 00 wychowawca podejmuje działania zgodne ze szczegółowymi Procedurami Przyprowadzania i Odbioru Dziecka ze Świetlicy.

4.      W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie wychowawca podejmuje działania zgodne ze szczegółowymi Procedurami Przyprowadzania i Odbioru Dziecka ze Świetlicy.

 

§ 12

Dokumentacja świetlicy

 

Dokumentacja świetlicy to:

1.        Regulamin świetlicy.

2.        Plan pracy świetlicy szkolnej.

3.        Harmonogram pracy.

4.        Dzienne harmonogramy zajęć grup wychowawczych.

5.        Ramowy rozkład dnia.

6.        Reguły bycia razem.

7.        Normy i zasady świetlicowe

8.        Kodeks złości

9.    Dzienniki zajęć świetlicy.

10.    Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

11.    Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

12.    Strony internetowe świetlicy – systematycznie uzupełniania.

13.    Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy.

14.    Dokumentacja spotkań zespołu świetlicowego (protokoły zebrań).

15.    Gazetka „Świetliczak”

16.    Kronika Świetlicy.

 

Załączniki:

1.        Kwestionariusz zgłoszenia dziecka do świetlicy.

2.        Wzory upoważnień.

3.        Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy.

4.        Regulamin odznak świetlicowych.

5.        Regulamin Samorządu Świetlicy.

 

§ 13

Wyposażenie świetlicy

 

1.      Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.      Świetlice szkolne są wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

3.      Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.

4.      Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.

5.      Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.

6.      Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowuje kierownik świetlicy we współpracy z wychowawcami świetlicy i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.

2.    Regulamin świetlicy oraz jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna.

3.    Wnioskować o zmiany w Regulaminie mogą: Dyrektor Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, kierownik świetlicy.

4.    W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne dokumenty wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut Szkoły.

5.    Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym Regulaminem świetlicy.

6.    Wszelkie wcześniejsze Regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.

 

W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub kierownik świetlicy albo Dyrektor Szkoły.
 

Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania Regulaminu Świetlicy.

 

§ 15

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 11 maja 2016 r.