Szkoła‎ > ‎Świetlica‎ > ‎

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie


Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie 


1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416,
z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

Konwencja Praw Dziecka. 

Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie 

Prawo o ruchu drogowym art.43

2. Cele procedury

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w świetlicy oraz przeciwdziałanie fobii szkolnej dzieci.

3. Zakres procedury

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy.

4. Definicja przedmiotu procedury
 • Przyprowadzanie dzieci przez rodziców – prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodzica do świetlicy - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki świetlicy 
 • Odebranie dziecka ze świetlicy - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczyciela świetlicy
  i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka ze szkoły, podpisanie się rodzica na liście obecności (zapisanie godziny odbierania dziecka, podpis rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 
5. Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione do odbioru dziecka, wychowawcy klas 0-III, nauczyciele, specjaliści psychologiczno-pedagogiczni, nauczyciele zajęć dodatkowych, nauczyciele świetlicy oraz dzieci.

6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

Rodzice (prawni opiekunowie), dzieci:
 • Rodzice osobiście przyprowadzają dziecko i oddają go pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu w świetlicy. 
 • Upoważniają inne osoby do odbierania dzieci ze świetlicy, odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania ze szkoły. 
 • Przekazują pisemne oświadczenia w przypadku samodzielnego powrotu ucznia ze szkolnej świetlicy. 
 • Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach 7.00 – 18.00 (szkoła otwarta jest od godziny 7.00).
  Za dzieci pozostawione w szkole przed rozpoczęciem pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni). 
 • Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Obowiązuje wyłącznie forma pisemna z podaną dokładną datą. 
 • Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) odpisał dziecko ze świetlicy, a następnie dotarł na miejsce pobytu grupy i powiadomił o tym nauczyciela opiekującego się grupą. 
 • W sytuacjach losowych, rodzic może przyprowadzić niezapisane dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia, telefony kontaktowe oraz informacje o tym, kto może odebrać dziecko. Wszystkie te informacje podaje
  w formie pisemnej do wychowawcy świetlicy i poświadcza własnoręcznym podpisem, legitymując się wcześniej dowodem osobistym. 
 • Dziecko przychodząc do świetlicy zawsze zgłasza nauczycielowi swoją obecność. 
 • Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, każdorazowo zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi, powiadamiając,
  kto je odbiera. 
 • Każde wyjście (np. do łazienki) dziecko musi zgłaszać do wychowawcy świetlicy, nie może bez zgody nauczyciela opuszczać grupy. 
Nauczyciele świetlicy:
 • Przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby, 
 • Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym 
 • Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali przez wychowawcę klasy, nauczyciela lub rodzica do chwili odebrania przez nauczyciela, rodzica lub osobę upoważnioną. 
 • Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. 
 • W czasie zajęć świetlicowych odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. Nauczyciele muszą pamiętać, który uczeń, w jakim celu i na jak długo się oddalił. W przypadku braku dyscypliny nauczyciel/wychowawca wyciąga konsekwencje poprzez: wpisanie uwagi w dzienniku, wysłanie informacji do rodziców, wychowawcy klasy, brak zgody na kolejne wyjścia, itp. 
 • Każda zmiana miejsca pobytu grupy wychowawczej/dziecka (zmiana sal, wyjście do sali gimnastycznej, wyjście na podwórko) odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy. 
 • Wyjście na podwórko i powrót z niego grupy wychowawczej/dziecka odbywa się po zmianie obuwia w szatni szkolnej pod nadzorem wychowawcy świetlicy lub nauczyciela pełniącego dyżur z grupą. 
 • Nauczyciel świetlicy przebywa cały czas z powierzoną jego opiece grupą, prowadząc zajęcia zgodne z Dziennym Harmonogramem Dnia. 
 • Nauczyciel świetlicy po skończonej pracy zawsze przekazuje grupę drugiemu wychowawcy podając dokładną ilość dzieci. 
Wychowawcy klas, nauczyciele, specjaliści psychologiczno-pedagogiczni, nauczyciele zajęć dodatkowych:
 • Nauczyciel / wychowawca klasy 0 - III jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia
  w świetlicy. Nauczyciele robią to zawsze w formie pisemnej (zgodnie z wzorem tabelki ze strony internetowej
  świetlicy – zakładka dokumenty). 
 • Wychowawca/nauczyciel przedmiotu (np. wf, j. angielski, religia, korektywa), specjalista psychologiczno-pedagogiczny, nauczyciel zajęć dodatkowych jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje/zajęcia ze świetlicy
  i odprowadzenia ich po lekcjach (klasy 0 - III). 
 • Nauczyciel przed odbiorem dzieci ze świetlicy na zajęcia dodatkowe wypełnia tabelkę z przygotowaną przez siebie listą obecności (specjalny wzór do pobrania dla nauczycieli na stronie świetlicy w zakładce dokumenty), którą zostawia w świetlicy. 
 • Po skończonych zajęciach uzupełnia pisemnie informacje, które dziecko oddaje do świetlicy, a które zostało odebrane i przez kogo), którą poświadcza własnoręcznym podpisem. 
 • Gdy dziecko nie uczęszcza na religię, etykę, nie idzie w danym dniu na basen zostaje przyprowadzane do świetlicy przez nauczyciela lub wychowawcę, który zostawia informacje pisemną kogo zostawia pod opieką świetlicy i na jak długo, co poświadcza własnoręcznym podpisem. 
 • Dzieci przebywające w ramach basenu mają zawsze przygotowane przez wychowawcę karty pracy do wykonania podczas pobytu w świetlicy. 
 • Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję. 
 • W sytuacji opisanej powyżej, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia, telefony kontaktowe oraz informacje
  o tym, kto może odebrać dziecko. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy. 
7. Opis pracy
 • Podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy stanowi dokładnie wypełniona Karta zgłoszenia dziecka
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do świetlicy przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne upoważnione osoby
  od godziny otwarcia świetlicy – szkoły, czyli od 7.00
 • Rodzice odbierają dzieci do godziny 18.00 
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. 
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela. 
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 
 • Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 
 • Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko. 
 • Zgodnie z prawem dziecko, które nie ukończyło 7. roku życia, może być odbierane jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych lub inną osobę pełnoletnią. 
 • Jeśli rodzice chcą, by ich najmłodsze dziecko (do 7 r. życia) wracało do domu po zakończonych zajęciach pod opieką starszego rodzeństwa (które ma ukończone co najmniej 10 lat – Kodeks Ruchu Drogowego - art.43), powinni w tej sprawie wystąpić do Dyrektora szkoły i w oświadczeniu jednoznacznie zobowiązać się do ponoszenia odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo poza szkołą. 
 • Dziecko, które ukończyło 7 rok życia może wracać do domu samodzielnie po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia. 
 • W przypadku, kiedy dziecko będzie wracało samodzielnie należy zaznaczyć „powrót samodzielny”, jeśli z bratem lub siostrą należy wpisać imię i nazwisko brata lub siostry. 
 • W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielne powroty dzieci do domu, zaznaczają przy tym datę, godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy oraz to, że dzieję się tak, na ich wyraźną prośbę
  i na ich odpowiedzialność. 
 • W wypadku odebrania dziecka przez rodziców i pozostawienia go na terenie szkoły bez opieki, odpowiedzialność
  za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 
 • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe
 • W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do opieki nad dzieckiem należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty do sekretariatu szkoły
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, stan po odurzeniu środkami psychoaktywnymi lub zachowanie tej osoby jest agresywne). W takim przypadku nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. 
 • Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela. 
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany kierownik świetlicy. W takiej sytuacji nauczyciel lub kierownik świetlicy podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. O zdarzeniu zostaje poinformowany Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy oraz pedagog. 
 • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18.00 i nie posiada pisemnego oświadczenia rodziców
  o zgodzie na samodzielne wyjścia do domu, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców
  o zaistniałym fakcie. Sporządza również notatkę służbową z odbytej z rodzicem rozmowy telefonicznej. 
 • Kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel powiadamia kierownika świetlicy. 
 • Gdy po upływie godziny kolejne próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi
  do odbioru dziecka osobami nie powiodły się, Dyrektor szkoły (wicedyrektor, kierownik świetlicy) powiadamiają policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców. 
 • Jeżeli mimo podjętych działań nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami lub osobami przez rodzica upoważnionymi do odbioru dziecka, Dyrektor szkoły, wicedyrektor lub kierownik świetlicy organizują opiekę pedagogiczną dla dziecka. 
 • Jeżeli nadal nie ma kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka, osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, Dyrektor szkoły we współpracy z Policją podejmują dalsze decyzje. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. 
 • Sytuacje, w których rodzice/prawni opiekunowie odbierają dziecko po godzinie 18.00 są monitorowane przez szkołę. Fakt ten jest zgłaszany do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły. Rodzina zostaje objęta bliższą obserwacją pod kątem właściwie sprawowanej opieki nad dzieckiem. Każdorazowo sporządzana jest szczegółowa notatka o przyczynach nieodebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna w godzinach pracy świetlicy. Zostają też podjęte działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa dziecka np. rozmowy w obecności kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami na temat poprawy sytuacji dziecka. Wszyscy wspólnie szukają sposobów rozwiązania tego problemu. 
 • Jeżeli zdarzenia takie nadal się powtarzają, kierownik świetlicy w porozumieniu z zespołem wychowawców świetlicy, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i za zgodą dyrektora szkoły wysyła informację do Sądu na ten temat, zawierającą również szczegółowy opis podjętej współpracy szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami. 
8. Tryb dokonywania zmian w procedurze

Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

9. Zapisy końcowe

1. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciele.

2. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci,
co poświadczają własnoręcznym podpisem.

3. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie www.sp5piaseczno.pl w celu szczegółowego zapoznania się.

4. Procedura została zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej w dniu 31 marca 2015r.

Procedurę wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

                                                                    Procedura obowiązuje od dnia 01.04.2015r.