Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎

Klasa 6e

Wychowawca -  Urszula UfnalewskaPrzewodniczący klasy: Michał Tomczyk

Zastępca przewodniczącego klasy: Kaja Buniowska

Skarbnik: Bartek Kędzierski

Łącznik z biblioteką: Adrian Wegrzyn

Skład Trójki klasowej:

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych 19.05.2017

opublikowane: 4 maj 2017, 00:02 przez Urszula Ufnalewska   [ zaktualizowane 8 maj 2017, 00:37 ]

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

Cele konkursu:

ü  wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną

ü  rozwijanie wiary we własne możliwości językowe,

ü  rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur,

ü  kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,

ü  rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji .

ü  wzbudzenie zainteresowania uczniów historią, tradycjami i kulturą krajów anglojęzycznych.

ü  zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

 

Organizacja konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 i 6

2.Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, podpisywanie obrazków, dopasowywanie informacji, itp.

3. Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie

4. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie otrzymują zakres materiału do opracowania

5. Uczniowie mogą zgłosić się do konkursu u nauczycieli uczących najpóźniej dwa tygodnie przed terminem konkursu.

6. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test, w tym samym miejscu i o tym samym czasie. Czas trwania konkursu to 45 minut.

7. Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu.

8. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej miesiąc po przeprowadzeniu konkursu.

9. Laureaci* – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody.

 

*laureatem konkursu może być uczeń, który zdobył minimum 80% punktów przewidzianych na cały test

                                                                                              Opracował ZJO

Tydzień Języka Angielskiego

opublikowane: 3 maj 2017, 15:25 przez Urszula Ufnalewska

Tydzień Języka Angielskiego 22 – 26 maja 2017

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do czynnego udziału w projekcie z języka angielskiego.

W dniu 23 maja każdy uczeń  i nauczyciel naszej szkoły będzie mógł ubrać się w barwy danego kraju, przebrać się za znaną postać lub zwierzę z danego kraju anglojęzycznego.

Uczniowie klas 5 i 6, będą mogli wziąć udział w szkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych, zapisy u nauczycieli języka angielskiego.

 A oto zadania dla poszczególnych klas:

klasy 0-3 wykonują prace przedstawiające flagi i symbole poszczególnych krajów:

Klasy 0-1 flagi i symbole Wielkiej Brytanii.

·         Klasy 2 flagi i symbole USA.

·         Klasy 3 flagi i symbole Australii.

·         Klasy 0-3 mogą wykonać plakat z okazji Mother’s Day

Z prac będzie wykonana wystawa na korytarzu.

·        Klasy 4-6 wykonają makiety znanych miejsc lub postaci poszczególnych krajów:

Klasy 4 Wielkiej Brytanii.

·         Klasy 5 USA.

·         Klasy 6 Australii.

·         Klasy 4-6 mogą wykonać plakat lub makietę z okazji Mothers’s Day

Pracę będzie można oglądać na korytarzu przy głównym wejściu budynku SP 5 przy ul. Szkolnej.

Prace proszę przynosić do 19 maja do piątku do nauczycieli języka angielskiego.

 

Życzymy przyjemnej zabawy !

Nauczyciele języka angielskiego

·         

Konkurs wojewódzki z j. angielskiego "Comics Contest"

opublikowane: 20 mar 2017, 00:38 przez Urszula Ufnalewska

Regulamin mazowieckiego konkursu komiksowego w języku angielskim ,,COMICS CONTEST"
pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

1. Wstęp

          Mazowiecki Konkurs COMICS CONTEST (dalej zwany konkursem) skierowany jest do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych w województwie mazowieckim.

          Organizatorem i siedzibą konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 94 im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Cietrzewia 22a, 02-495 Warszawa, e‑mail: sp94waw@gmail.com
Za stronę internetową organizatora przyjmuje się http://sp94.waw.pl zaś za stronę internetową konkursu uważa się http://comicscontest.blogspot.com

          Uczestnik przystępujący do konkursu jednocześnie oświadcza, że:
- przeczytał niniejszy regulamin i wraz z rodzicami/opiekunami zgadza się z jego postanowieniami,
- posiada prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych,
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na publikację zgłoszonych prac konkursowych w galerii na stronach internetowych organizatora oraz konkursu,
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie jego danych osobowych,
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na publikację na stronach internetowych organizatora oraz konkursu jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, z której pochodzi, 
- uzyskał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie

2. Cele konkursu

          Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w internecie, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego za pośrednictwem technologii informacyjno‑komunikacyjnych (TIK), kreatywne wykorzystanie poznanych umiejętności językowych i komputerowych oraz promowanie interdyscyplinarności w nauczaniu.

3. Organizacja i przebieg konkursu

          Konkurs organizowany jest na trzech poziomach szkoły podstawowej: klasy czwarte, klasy piąte, klasy szóste. Każdy poziom posiada inny temat pracy. Na każdym z poziomów zostaną wyłonieni osobni zwycięzcy. W każdej kategorii przewidziane są miejsce pierwsze, drugie, trzecie oraz wyróżnienia.

          Tematyka prac na poszczególnych poziomach:
Klasy 4 - Danger : e-stranger!
Klasy 5 - E-friend in need is an e-friend indeed.
Klasy 6 - Mission: Stop cyberbullying!

          Zgłaszane prace muszą spełniać podane niżej wymagania:
- są komiksem wykonanym za pomocą aplikacji komputerowej (np. ToonDoo, Pixton, MS Paint),
- są związane z wybranym tematem,
- po wydrukowaniu nie przekraczają dwóch stron A4,
- są zapisane w popularnym formacie plików: .jpg, .png, lub .pdf,
- są przesłane do organizatora drogą elektroniczną lub pocztową wraz ze zgłoszeniem podpisanym przez nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu.

          Zgłoszenie do konkursu dokonuje nauczyciel uczestnika, podając następujące dane: nazwa szkoły uczestnika i jej adres, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego, imię i nazwisko uczestnika oraz klasa, wybrany temat, e-mail oraz telefon kontaktowy.

          Po zamknięciu terminu przyjmowania zgłoszeń, organizator tworzy komisję konkursową, zwaną dalej ,,jury". Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie jury. Jury, po odrzuceniu zgłoszeń niespełniających wymagań podanych wyżej, ocenia prace w następujących kategoriach, przyznając maksymalnie 10pkt w każdej:
- adekwatność do wybranego tematu,
- użyte techniki komputerowe,
- zastosowane zwroty i słownictwo z języka angielskiego,
- kreatywność i pomysłowość.
W przypadku zdobytej tej samej ilości punktów, zwycięzca wyłoniony zostanie przez komisję rezerwową w siedzibie organizatora. Decyzje obu komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Informacja o zwycięzcach będzie wysłana pocztą elektroniczną oraz dostępna na stronie konkursowej.

4. Terminarz

Zgłoszenia są przyjmowane do 12.04.2017r.
Ogłoszenie zwycięzców najpóźniej w dniu 19.04.2017r.

Termin gali rozdania nagród w siedzibie organizatora podany będzie za pomocą poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej konkursu.

W przypadku zmiany terminów, organizator umieści stosowną informację na stronie konkursu.

5. Nagrody

          Dla wszystkich zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy, a dla zwycięzców na pierwszych miejscach również nagrody rzeczowe. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w galerii chwały na stronie konkursu.

          Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca od gali rozdania nagród przepadają. W przypadku nieobecności zwycięzcy na gali rozdania nagród, dyplom będzie wysłany pocztą.

Rekolekcje wielkopostne 2017

opublikowane: 20 mar 2017, 00:33 przez Urszula Ufnalewska

REKOLEKCJE 20.03 - 22.3.2017 r.
klasa 6e

                              wyjście do kościoła                      powrót z kościoła

Poniedziałek -     lekcja 7 - p. M.Smolarczyk-Pyc,    lekcja 8 - p. M.Smolarczyk-Pyc
Wtorek -              lekcja 7 - p. M.Smolarczyk-Pyc,     lekcja 8 - p. A. Czubacki
Środa -                lekcja 7 - p. M. Karbownik,            lekcja 8 - p. A. Czubacki

Dyskoteka Karnawałowa

opublikowane: 9 lut 2017, 15:49 przez Urszula Ufnalewska

W piatek 10 lutego w godz. 17.00-19.00 odbędzie się na terenie szkoły dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas 4-6.

Znalezione obrazy dla zapytania dyskoteka karnawałowa

Nasze wyniki w 1-szym półroczu roku szkolnego 2016/2017

opublikowane: 9 lut 2017, 15:45 przez Urszula Ufnalewska

średnia ocen klasy: 3,88

frekwencja: 91,83%

Najlepsi uczniowie (stypendium za wyniki w nauce):

Lp.

Imię i nazwisko

Średnia

1.

2.

3.

4.

Marek Berus

Kaja Buniowska

Piotr Siewko

Adrian Węgrzyn

5,27

5,18

5,27

5,00

 

Pozostali uczniowie wyróżnieni: 

Lp.

Imię i nazwisko

1

2.

3.

Maja Wróbel (stypendium sportowe)

Aleksandra Podkalicka 100% frekwencji

Bartosz Kędzierski (za działalność na rzecz WOŚP)

Maraton filmowy 03.02.2017

opublikowane: 31 sty 2017, 15:13 przez Urszula Ufnalewska   [ zaktualizowane 31 sty 2017, 15:14 ]

Już za kilka dni w piątek 03.02.2017 spotkamy się w szkole na wieczornym maratonie filmowym. Zapraszam z karimatą, ewentualnie śpiworem i poduszką. Spotykamy się o 19.00 przed szatnią (przewidywane zakończenie o godz. 23.00)

Znalezione obrazy dla zapytania film

Uczniowie wyróżnieni w styczniu

opublikowane: 31 sty 2017, 15:09 przez Urszula Ufnalewska

W styczniu podsumowujemy pracę z pierwszej połowie roku szkolengo. 

W tym semestrze wyróżnienienie za szczególne wyniki w nauce otrzymują:

Marek Berus
Kaja Buniowska
Piotr Siewko
Adrian Węgrzyn

Na polu sportowym szczególnie wyróżniła się:

Maja Wróbel

Wyróżnienie na działalność na rzecz Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymuje:

Bartosz Kędzierski

Sedecznie gratuluję Wam wyników w nauce, osiągnięć sportowych oraz działaniom na polu charytatywnym.

Znalezione obrazy dla zapytania gratulacje

Jasełka bożonarodzeniowe 10.12.2016

opublikowane: 11 gru 2016, 01:05 przez Urszula Ufnalewska

W sobotę 10.12.2016 w naszej szkole odbyły się Jasełka bożonarodzeniowe. 
Przed Jasełkami spotkaliśmy się na Wigilii Klasowej. 


Relacja z wycieczki do Teatru Baj.

opublikowane: 27 paź 2016, 09:16 przez Urszula Ufnalewska   [ zaktualizowane 27 paź 2016, 14:11 ]

W czwartek 26.10.2016 byliśmy w Teatrze Baj w Warszawie na przedstawieniu pt. "Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?". Przedstawienie opowiada o losach ludności z Kresów w trakcie II wojny światowej. Bohaterami spektaklu jest rodzeństwo – Irena i Jurek, którzy mają zaledwie 10 i 13 lat. Wojna sprawia, że tracą kraj i rodzinę. Udaje im się przetrwać i zachować mimo trudnych doświadczeń siłę ducha i chęć życia. Ich droga kończy się w Meksyku, w willi Santa Rosa, w której mogli doczekać końca wojny. Sztuka powstała na podstawie wspomnień uczestników tych wydarzeń.

Po spektaklu wzięliśmy udział w warsztatach poświęconych pracy w teatrze i zawodowi aktora. Było dużo śmiechu, niektórzy w trakcie odtwarzania ról okazali się świetnymi aktorami:)


1-10 of 15