Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1A‎ > ‎

KONKURSY

„DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE”

opublikowane: 8 lis 2015, 11:21 przez Agnieszka Danielewicz

REGULAMIN KONKURSU

„DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE”

 

 

ORGANIZATOR

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

 

PARTNER

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

CELE KONKURSU

  • wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym wśród dzieci
    z przedszkoli i szkół podstawowych;
  • propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym;
  • zachęcenie do poznawania przepisów prawa o ruchu drogowym;
  • promowanie noszenia elementów odblaskowych.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, tj. przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej poprzez przygotowanie pracy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

UCZESTNICY

Dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie klas 0-VI szkół podstawowych
z terenu powiatów podległych działaniu Komendanta Stołecznego Policji.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

          I.    Przedszkola

Praca plastyczna wykonana dowolną techniką. W każdej grupie zostanie wykonana jedna wspólna pracę o tematyce bezpieczeństwa pieszych. Dyrekcja przedszkola prześle/dostarczy prace ze wszystkich grup w jednej przesyłce do Organizatora.

 

        II.    Klasy 0 – III szkoły podstawowej

Praca plastyczna wykonana dowolną techniką. W klasie każdy chętny przygotowuje jedną pracę o tematyce bezpieczeństwa pieszych. Dyrekcja szkoły wybierze trzy najlepsze prace z każdej klasy. Prace ze wszystkich klas zostaną przesłane/dostarczone przez Dyrekcję szkoły w jednej przesyłce do Organizatora.

     III.    Klasy IV – VI szkoły podstawowej

 

Praca wykonana dowolną techniką (np. praca plastyczna, prezentacja, film, itp.).
W klasie indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych zostaną przygotowane prace
o tematyce bezpieczeństwa rowerzystów. Dyrekcja szkoły wybierze trzy najlepsze prace z każdej klasy. Prace ze wszystkich klas zostaną przesłane/dostarczone przez Dyrekcję szkoły w jednej przesyłce do Organizatora.

 

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić informację o jego autorze, wychowawcy/opiekunie, szkole/przedszkolu.

Do prac należy dołączyć Oświadczenia rodzica, stanowiące załącznik nr 1
do regulaminu.

Prace muszą zostać dostarczone do Organizatora w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. O rozstrzygnięciu konkursu i terminie wręczenia nagród szkoły i przedszkola, z których zostaną wyłonieni zwycięzcy, zostaną powiadomieni pisemnie
lub telefonicznie.

 

ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW

W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zostanie powołana komisja sędziowska (w skład której wejdzie przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego), która spośród nadesłanych prac wybierze zwycięzców oraz wyróżnionych w trzech kategoriach:

1)    grupa przedszkolna;

2)    uczeń klas 0 – III,

3)    uczeń klas IV – VI.

 

Kryteria oceny:

·         zgodność z tematem konkursu,

·         wrażenia artystyczne,

·         estetyka pracy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

a)    ustalenia czynności konkursowych;

b)    oceny zadań konkursowych uczestników,

c)    wyłonienia zdobywców nagród w konkursie w oparciu o zasady określone w regulaminie.

2.       Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.

3.       Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa
do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo
lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

4.       Prace przekazane do konkursu nie będą zwracane autorom.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

6.       Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Konkurs powiatowy „Drzewa – zielone skarby przyrody”

opublikowane: 10 wrz 2015, 11:54 przez Agnieszka Danielewicz

Konkurs powiatowy dla chętnych uczniów klas 1-3 „Drzewa – zielone skarby przyrody”

Organizator: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

Uczniowie SAMODZIELNIE wykonują pracę plastyczną, w której przedstawiają znaczenie drzew dla człowieka i przyrody.

Format: A4

Technika: dowolna

Uczniowie składają prace do wychowawcy do dn. 23.09.15

Kryteria oceny: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.

Z nich wybranych zostanie 5 najlepszych prac, a następnie przesłanych do Organizatora.

Finał konkursu w październiku.

1-2 of 2