Integracja

"Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie."

                                                                                                                        Maria Grzegorzewska

Integracja jest wielokierunkowym, zespolonym działaniem, mającym na celu integrowanie (włączanie) osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości i w odpowiednich warunkach) 

w zwykłe formy życia osobistego i społecznego. Odbywa się ona na różnych poziomach i w różnorodnym zakresie ludzkiej działalności, dając szansę pełnej samorealizacji dzięki umożliwieniu realizacji różnych funkcji.

Termin „integracja” może mieć szerszy i węższy zakres znaczeniowy. W szerszym znaczeniu wyraża umiejętność harmonijnego współżycia i współdziałania osób niepełnosprawnych we wszystkich formach i sytuacjach życia społecznego – w szkole, domu, pracy, czasie wolnym, czyli sprowadza się do integracji społecznej.

Z kolei wąskie znaczenie tego terminu dotyczy integracji szkolnej, czyli włączania niepełnosprawnych uczniów do nauki w ogólnodostępnych szkołach i placówkach kształcenia masowego razem z uczniami pełnosprawnymi oraz umożliwiania im korzystania ze środków pomocniczych stosownie do indywidualnych możliwości.